Abecedný filter

Galileo (Európsky systém satelitnej navigácie)

Satelitná rádio-navigácia je v súčasnosti vedúcou technológiou, ktorá umožňuje komukoľvek, kto má prijímač, veľmi presne určiť svoju aktuálnu geografickú polohu. Určovanie funguje na vyhodnocovaní signálov prichádzajúcich z viacerých družíc umiestnených mimo atmosféry Zeme. Technologickou veľmocou sú v tomto smere predovšetkým USA, ktoré vybudovali Globálny lokalizačný systém známy pod skratkou GPS. Výrazne však nezaostáva ani Rusko so svojím systémom GLONASS. Oba spomenuté systémy sú financované a kontrolované vojenskými zložkami.

Komisia po prvý raz predstavila svoje plány na vybudovanie európskeho systému satelitnej navigácie Galileo Galileo je projektom európskej satelitnej navigácie, ktorá je v súčasnosti v štádiu vývoja. Systém by mal po dokončení pozostávať z 30 satelitov a mal by poskytovať podobné komerčné služby ako americký GPS.10. februára 1999. Predpokladala rozvoj projektu v štyroch fázach a zmiešanú formu financovania, teda na jednej strane z verejných financií a súčasne istá časť prostriedkov mala prísť zo súkromného sektora. Galileo bude systémom pozostávajúcim z 30 satelitov a na rozdiel od svojich náprotivkov z USA a Ruska bude navrhnutý špeciálne na civilné a komerčné účely. Rovnako bude riadený a kontrolovaný civilným manažmentom.

Galileo je založený na plánovanom umiestnení 30 satelitných staníc nad zemskú atmosféru. Popri tom budú súčasťou systému aj dodatočné pozemské stanice. Technológia umožní zistiť aktuálnu geografickú polohu mnohým užívateľom, najmä v sektoroch dopravy (lokalizácia vozidiel, vyhľadávanie cestných spojení, kontrola rýchlosti, navigácia v priestore a pod.), sociálnych služieb (sprostredkovanie pomoci starým alebo postihnutým), systéme spravodlivosti a colných služieb (vyhľadávanie podozrivých, kontrola a monitoring hraníc) a vo verejnej sfére (geografické informačné systémy). Galileo by mal rovnako pomôcť pátracím a záchranným službám a taktiež bežným užívateľom pri ich voľnočasových aktivitách (turistika, skialpinizmus a pod.). Nateraz sa neplánuje s vojenským využívaním Galilea, aj keď zrejme nájde využitie aj v inštitúciách zodpovedajúcich za európsku bezpečnosť a obranu. Satelitná navigácia môže napríklad pomôcť pri lokalizácii nášľapných mín alebo raketových striel. Signál Galilea sa dostane aj do najvzdialenejších regiónov EÚ a taktiež do celého sveta.

V decembri 2005 bolo rozhodnuté, že administratívne centrum Galilea sa bude nachádzať v Toulouse vo Francúzsku, zatiaľ čo jeho operačné riaditeľstvo bude sídliť v Londýne.

EÚ a USA podpísali v júni 2004 dohodu o zabezpečení kompatibility medzi oboma konkurujúcimi si navigačnými systémami. Dohoda znamená, že obe strany súhlasili so spoločnými štandardmi pre americký GPS a európsky Galileo, ktorý je momentálne v štádiu vývoja. 26. júla 2007 sa EÚ a USA dohodli na využívaní spoločného optimalizovaného GPS-Galileo signálu.

V roku 2007 zasiahla EÚ dlhová kríza a na Galileo nebolo dostatok financií. V roku 2008 ministri dopravy členských štátov odsúhlasili presun 3,4 miliardy eur z rozpočtov poľnohospodárstva a administratívy. Tieto financie umožnili pokračovať v nákladnom projekte a začalo sa s konštruovaním satelitov a pozemnej stanice. V roku 2009 Dvor audítorov upozornil na navýšenie rozpočtu a omeškania. Pôvodný rozpočet 3,4 miliardy sa čoskoro ukázal ako nedostatočný. Think-tank Open Europe predpokladá konečné navýšenie celého projektu až na 22,2 miliardy eur. Väčšinu majú pokryť súkromní investor, časť uhradia daňoví poplatníci. Vypustenie prvých satelitov bolo naplánované na koniec roku 2011 ďalšie mali nasledovať v roku 2012. Komisia však znovu musela ohlásiť problémy, nedostatok financií a ďalšie omeškania.

V druhej polovici roku 2011 boli vypustené prvá dva satelity. Na jeseň 2012 sa k nim pridali ďalšie dva. Ďalšie satelity sa na obežnú dráhu nedostanú skôr ako v roku 2015. Dokončenie celého projektu sa očakáva do roku 2019.

 

Podrobne spracovaná téma satelitnej navigácie Galileo: Stánka EurActiv.sk [SK]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies