Abecedný filter
Príbuzné heslá

Grundtvig

GRUNDTVIG  je podporným program EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých (+16 rokov). Program je pomenovaný po dánskom teológovi a reformátorovi z 19. storočia, ktorý založil všeobecné vysoké školy bez skúšok. 

Zameriava sa na podporu celoživotného vzdelávania cestou skvalitňovania a sprístupňovania vzdelávania dospelých, posilňovanie európskej dimenzie vo vzdelávaní dospelých, skvalitňovanie odbornej prípravy osôb pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých a inovácií a tvorby  nových vyučovacích metód a vzdelávacích zdrojov.

Podprogram je otvorený všetkým inštitúciám a organizáciám, ktoré pôsobia v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.

Zahájený bol v roku 2000 s cieľom  vzdelávať dospelých, rozvíjať ich schopnosti a aosobný rozvoj a zvýšiť ich potenciál sa zamestnať. Do program sú zahrnutý nielen učitelia a školiaci, ale tiež združenia, poradenské organizácie, neformálne služby, politické orgány, nevládne medzinárodné organizácie, dobrovoľné skupiny a výskumné strediská spojené so vzdelávaním dospelých.

Z programu sú financované cezhraničné výmeny a pracovné stáže.

Podprogram Grundtvig GRUNDTVIG je názov Akcie 3 programu EÚ v oblasti vzdelávania - Socrates. Je podporným program EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých. podporuje štyri základné typy aktivít:

 • Grundtvig 1 - Projekty európskej spolupráce
 • Sú to projekty inštitúcií a organizácií z minimálne 3 účastníckych krajín programu, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ. Cieľom spolupráce je tvorba konkrétneho produktu, napr. systémov akreditácie zručností získaných v neformálnom vzdelávacom systéme, konkrétnych tréningových modulov alebo vzdelávacích metód. Maximálna doba finančnej podpory sú 3 roky.
 • Grundtvig 2: Partnerstvá vo vzdelávaní dospelých
 • Partnerstvá sú menej náročné projekty minimálne 3 účastníckych krajín, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou EÚ. Ich cieľom je výmena skúseností v oblasti vzdelávania dospelých, pričom proces vzájomnej spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami rôznych typov a z rôznych európskych krajín zohráva oveľa dôležitejšiu úlohu než tvorba konkrétneho produktu. Maximálna doba finančnej podpory sú 3 roky.
 • Grundtvig 3: Individuálne granty pre pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých
 • Tieto granty umožňujú pracovníkom vo vzdelávaní dospelých zúčastňovať sa kurzov ďalšieho vzdelávania, stáží v partnerských inštitúciách alebo na konferenciách na tému vzdelávania dospelých v niektorej z účastníckych krajín okrem svojej krajiny pôvodu. Finančná podpora sa poskytuje na vzdelávacie aktivity trvajúce maximálne 4 týždne.
 • Grundtvig 4:  Siete  

Siete predstavujú stále diskusné fórum a priestor na rozširovanie výsledkov projektov v oblasti vzdelávania dospelých. Tvoria ich inštitúcie a organizácie z minimálne 6 účastníckych krajín, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou EÚ. Maximálna doba finančnej podpory je 3 roky. 

Existujú dva typy sietí:

 1. Tematické siete – rozsiahle siete, ktoré predstavujú spoločnú platformu pre diskusiu a výmenu informácií o kľúčových témach, politické aktivity a/alebo výskum v oblasti vzdelávania dospelých. 
 2. Projektové siete – menšie siete, ktoré pracujú s rôznymi témami, poskytujú priestor na udržiavanie kontaktov medzi inštitúciami, ktoré už realizovali projekty, a na rozširovanie informácií o ich výsledkoch.

Ďalšími aktivitami sú prípravné návštevy a semináre ako aj hosťovanie asistentov "Comenius Language"

 

·         Hlavnými cieľmi na toto obdobie sú: 

 • zvýšiť počet ľudí v programe na 25 tisíc do konca roka 2013 a zvýšiť kvalitu ich skúsenosti v domácej krajine a zahraničí
 • Zlepšiť podmienky mobility, aby mohlo každoročne vycestovať ua pracovnou skúsenosťou aspoň 7 tisíc ľudí
 • Zlepšiť spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami
 • Vyvíjať inovácie, praktiky riadenia a posilniť ich zavádzanie
 • Uistiť sa, že aj ľudia na okraji spoločnosti majú prístup k vzdelaniu, hlavne starší ľudia a ľudia bez základného vzdelania
 • Podporovať digitaalizáciu vyučovania, služieb a praxe

 

 

Komisia: Grundtvig

Národná agentúra - Grundtvig

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies