Abecedný filter
Príbuzné heslá

Haagsky program

Haagsky program Haagsky program je päťročným programom (2005-2010) intenzívnejšej spolupráce v oblasti vnútra a spravodlivosti na úrovni EÚ. je päťročným programom (2005-2010) intenzívnejšej spolupráce v oblasti vnútra a spravodlivosti. Na úrovni EÚ. Jeho hlavným cieľom záujmu je vytvorenie spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky pre 25 členských krajín EÚ.

História

Cieľ vytvorenia „Oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“ v Únii bol dohodnutý na summite v Tampere v roku 1999. „Tamperský program“ bol päťročnom agendou končiacou v roku 2004.

V júni 2004 Komisia predstavila Oznámenie hodnotiace Tamperskú agendu a načrtávajúce línie novej agendy pre oblasť spravodlivosti a vnútra na ďalších päť rokov.

Na základe diskusií v Rade v júli a októbri 2004 pripravilo Predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.program pre oblasť spravodlivosti a vnútra (ktoré sa v súčasnosti označujú ako „sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť“) na roku 2005-2010. Známy je pod menom Haagsky program. Hoci program vychádza v stanovených cieľoch z textu Ústavnej zmluvy, jeho implementácia je možná aj pri existujúcim právnom rámci.

Komisia vydala 10. mája 2005 cestovnú mapu implementujúcu Haagsky program. Pre roky 2005-2010 identifikuje desať špecifických priorít.

Oblasti programu

Absolútnymi prioritami programu sú imigrácia a azylová politika, spolu s prevenciou terorizmu. Lídri EÚ sa dohodli na tom, že pri rozhodovaní v oblastiach azylovej a imigračnej politiky, či kontroly hraníc, bude používané hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. O legálnom prisťahovalectve sa však bude naďalej rozhodovať jednomyseľne.

V oblasti azylovej a imigračnej politiky, a kontroly hraníc, obsahuje Haagsky program nasledujúce kľúčové opatrenia:

 • od roku 2009 spoločný európsky azylový systém so spoločnou procedúrou a jednotným systémom pre tých, ktorým je poskytovaný azyl alebo ochrana,
 • opatrenia umožňujúce cudzincom legálne pracovať v EÚ v súlade s požiadavkami trhu práce,
 • európsky rámec garantujúci úspešnú integráciu migrantov do hostiteľských spoločností,
 • partnerstvo s tretími krajinami pre zlepšenie azylových systémov, lepšie vysporiadanie sa s nelegálnou imigráciou a implmentáciu presídľovacích programov,
 • politika vyhosťovania a návratu nelegálnych imigrantov do ich krajín pôvodu,
 • fond pre riadenie vonkajších hraníc,
 • druhá generácia Schengenského informačnýého systému (SIS II) – databáza ľudí, na ktorých bol vydaný zatykač, ako aj ukradnutých predmetov – funkčný od roku 2007 (z technických dôvodov sa jeho spustenie odložilo minimálne o dva roky),
 • spoločné vízové pravidlá (spoločné centrá žiadania o víza, zavedenie biometrických technológií do vízového informačného systému).

V oblasti spravodlivosti a bezpečnosti zdôrazňuje Haagsky program nasledujúce kľúčové opatrenia:

 • policajné informácie majú byť dostupné všetkým členským štátom EÚ (bezpečnostné hrozby voči inému štátu EÚ musia byť okamžite komunikované),
 • riešenie faktorov, ktoré môžu prispieť k fundamentalizmu a zapojeniu sa jednotlivcov do teroristických aktivít,
 • lepšie využitie Europolu, policajného úradu EÚ, a Eurojustu, orgánu EÚ pre súdnu koordináciu
 • zabezpečenie väčšej cezhraničnej spolupráce v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach a plná aplikácia princípu vzájomného uznávania.

Cestovná mapa“ pre 2005-2010, vypracovaná Komisiou, hovorí o desiatich prioritných krokoch:

 • základné práva a občianstvo: rozvoj politík podporujúcich občianstvo, monitorovanie a podpora rešpektovaniu základných práv,
 • boj proti terorizmu: prevencia, pripravenosť, odpoveď,
 • riadenie migrácie: rozvoj spoločnej prisťahovaleckej politiky EÚ a boj proti nelegálne imigrácii,
 • vnútorné a vonkajšie hranice, víza: ďalší rozvoj integrovaného manažmentu vonkajších hraníc a spoločnej vízovej politiky, a súčasne zabezpečenie voľného pohybu osôb,
 • spoločný azylový priestor,
 • integrácia: maximalizácia pozitívnych dopadov migrácie na spoločnosť a hospodárstvo,
 • ochrana súkromia a bezpečnosť pri zdieľaní informácií: vyváženie potreby zdieľať informácie medzi poriadkovými a súdnymi orgánmi na jednej strane, a právom na ochranu súkromia a súkromných údajov na strane druhej,
 • boj proti organizovanému zločinu,
 • občianska a trestná spravodlivosť: efektívny prístup k spravodlivosti pre všetkých a vykonávanie súdnych rozhodnutí,
 • sloboda, bezpečnosť, spravodlivosť: revízia efektívnosti politík a finančných nástrojov na naplnenie cieľov slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Pokrok pri napĺňaní Haagskeho programu je pravidelne hodnotený Komisiou, ktorá vydáva hodnotiace správy. Pozerá sa v nich aj na implementáciu programu na národnej úrovni.

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/action_plan_jai_207_en.pdf

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies