Abecedný filter

Hodnotenie dopadov

 Ide o proces ex ante analyzovania budúcich dopadov a vplyvov legislatívy, ktorá je v procese prijímania, alebo sa o nej len uvažuje. Spravidla ide o inkluzívny proces. Cieľom je zlepšiť kvalitu prijímanie regulácie a vyhnúť sa legislatívnej nadprodukcii. V teoretickej rovine sa ním zaoberá najmä OECD,OECD je skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. či Medzinárodná asociácia pre legislatívu. V praktickej rovine ho má celkom rozpracovaný aj Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. (postupne aj Európsky parlament)Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. a viaceré členské štáty. Slovensko v tomto smere zaostáva.


(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies