Abecedný filter

Hospodárske riadenie EÚ

 

Jeho základ tvorí Pakt stability a rastu.

Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

Sprísnený režim vstúpil do platnosti 13. decembra 2011. Významnú úlohu hrá posilnený Pakt stability a rastu, ktorý stanovuje limit pre dlh na úrovni 60 % a pre deficit na úrovni 3 % HDP.

- Jeho preventívna časť sa odvíja od napĺňania strednodobých rozpočtových cieľov členských štátov a vyžaduje hlbšiu koordináciu fiškálnych politík.

- Korektívna časť sa opiera o Procedúru pri nadmernom deficite v prípade prekročenia stanoveného stropu, ktorá môže vyústiť až do uvalenia pokuty.

 

Súčasťou hospodárskeho riadenia sú aj minimálne požiadavky pre národné rozpočty a predchádzanie a náprava makroekonomických nerovnováh a podpora konkurencieschopnosti.

Opatreniami posilneného hospodárskeho riadenia sú:

-         Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii (fiškálna zmluva)Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii

-         Posilnený Pakt stability a rastu prijatím šiestich legislatívnych aktov (šesťbalíček, six-pack)

-         Dva legislatívne akty (two-pack) na posilnenie rozpočtového dohľadu v eurozóne

-         Zelená kniha Zelené knihy ako dokumenty vydáva Európska komisia s cieľom stimulovať diskusiu v EÚ na zvolené témy. Do dialógu Komisia prizýva relevantných partnerov. bondoch stability

-         Európsky semester cyklus koordinácie hospodárskej politiky bloku v prvej polovici roka, pred tým, ako národné parlamenty navrhnú rozpočty na nasledujúci rok.

-         Pakt euro plus Plán na zníženie hospodárskych nerovnováh medzi členskými štátmi.

-         Stratégia Európa 2020 Viacročný hospodársky plán pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

-         Náprava a ozdravenie finančného sektora

-         Finančná pomoc Grécku

-         Dočasný euroval EFSF

-         Trvalý euroval ESM

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies