Abecedný filter
Súvisiaca anketa

Integračné jadro

Integračné jadro

Pojem integračné jadro Pojem integračné jadro sa vzťahuje na obmedzenú skupinu štátov, ochotných a schopných nadviazať užšiu spoluprácu. sa vzťahuje na obmedzenú skupinu štátov, ochotných a schopných nadviazať užšiu spoluprácu.

Pôvod pojmu sa odvodzuje od dokumentu Gedanken zur Europapolitik (Myšlienky k európskej politike), ktorý v septembri 1994 vypracovali kresťanskodemokratickí poslanci nemeckého Bundestagu. Dokument poukázal na existenciu „pevného jadra“ členských štátov EÚ, ktoré sa zameriavajú na väčšiu integráciu a užšiu spoluprácu. Dokument zároveň vyzýval k posilneniu tohto procesu cieľom neutralizovať odstredivé sily stáleho rozširovania. Za krajiny pevného jadra sa podľa dokumentu považuje Nemecko, Francúzsko a štáty Beneluxu.

Praktické vyjadrenie tohto konceptu sa prejavilo v implementácii Schengenského priestoru, ktorý umožnil skupine členských štátov postupne odbúrať hraničné kontroly a nastoliť slobodu pohybu osôb. Toto integračné jadro bolo pôvodne vybudované mimo inštitucionálneho rámca EÚ, no následne došlo k jeho integrácii do zakladajúcich zmlúv prostredníctvom zakomponovania do Amsterdamskej zmluvy.

Amsterdamská zmluva Amsterdamská zmluva je prvou zmluvou, meniaca zmluvu o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) a treťou zmluvou, meniaca zmluvu o založení Európskych spoločenstiev (Rímske zmluvy).formálne prijala používanie konceptu integračného jadra pri zavedení mechanizmu „užšej spolupráce“. „Užšia spolupráca“ umožňuje určitému počtu členských štátov pokračovať v budovaní Európy v rámci inštitucionálneho rámca EÚ. Mala tiež zabrániť vytváraniu „integračných jadier“ mimo inštitucionálneho rámca Únie.

 

Europa: Glossary: Hard core

EU Glossary: The reform of the European Union

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies