Abecedný filter

IPCC - Medzivládny panel pre klimatické zmeny

Ľudská aktivita v dnešnej dobe je natoľko intenzívna, že sa jej dôsledky postupne začínajú prejavovať aj vo sfére prírodných systémov nielen v regionálnom, ale dokonca už aj v celosvetovom meradle. Najzjavnejším prejavom rozsiahlej ľudskej aktivity je globálne otepľovanie atmosféry. Ide o široký komplex procesov, ktoré majú potenciál zapríčiniť okrem iného aj rozsiahle socio-ekonomické zmeny.

V nadväznosti na tento trend Svetová meteorologická organizácia (WMO) a Environmentálny program OSN (UNEP) založili v roku 1988 Medzivládny panel pre klimatické zmeny Založený v roku 1988. Jeho cieľom je dôkladné, objektívne a transparentné ohodnotenie problematiky zmeny podnebia na základe dostupných relevantných vedeckých, technických a socio-ekonomických informácií z celého sveta.(IPCC). Jeho cieľom je dôkladné, objektívne a transparentné ohodnotenie problematiky na základe dostupných relevantných vedeckých, technických a socio-ekonomických informácií z celého sveta. Výsledky reprezentujú prácu stoviek expertov zo všetkých regiónov sveta. Závery IPCC majú ambíciu byť čo najviac vyváženými a zároveň politicky relevantnými. Na druhej strane nie je ich cieľom určovať aktuálne dianie na medzinárodnopolitickej scéne, naopak, sú len akýmisi diskusnými príspevkami a odporúčaniami.

IPCC je medzivládnym telesom otvoreným pre všetky členské krajiny UNEP a WMO. Jeho Plenárne zasadnutie sa uskutočňuje s ročnou periodicitou. Pracovným jazykom zasadnutí je šesť oficiálnych jazykov používaných v OSN. IPCC je financovaný z dobrovoľných príspevkov vlád svojich jednotlivých členov. Panel pozostáva z troch pracovných skupín a z Komisie pre monitoring národnej produkcie skleníkových plynov. Jednotlivé pracovné skupiny rozoberajú problém klimatických zmien z hľadiska vedy, udržateľnosti socio-ekonomických a prírodných systémov, ale aj z hľadiska možného limitovania produkcie CO2.
Najvýznamnejšími výsledkami práce panelu sú vydávané hodnotiace, metodologické, technické a iné špecializované správy. Sú publikované vo všetkých oficiálnych jazykoch OSN. Ku dnešnému dňu vydal Panel tri Hodnotiace správy (1990, 1995, 2001) a v roku 2003 bol prijatý základný náčrt štvrtej správy, ktorej vydanie sa očakáva do konca roka 2007. Úplný zoznam všetkých vydaných publikácií je možné nájsť na oficiálnych stránkach Panelu.

IPCC veľmi intenzívne spolupracuje aj s . Vyplýva to zo snahy Spoločenstva radikálne obmedziť produkciu skleníkových plynov. Pracovná skupina III dala za pravdu expertom EÚ, že najneskôr do 15 rokov musí svet začať s obmedzovaním produkcie CO2 a do roku 2050 musí úroveň produkcie predstavovať polovičnú hodnotu úrovne produkcie z roku 1990, inak dosiahnu ekologické a socio-ekonomické dopady klimatických zmien pre človeka nebezpečné rozmery.

Oficiálne stránky IPCC [EN]
Oficiálne stránky Pracovnej skupiny I [EN]
Oficiálne stránky Pracovnej skupiny II [EN]
Oficiálne stránky Pracovnej skupiny III [EN]
Oficiálne stránky Komisie pre monitoring národnej produkcie skleníkových plynov [EN]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies