Abecedný filter

Jazyky EÚ

Jazyky EÚ

Európska únia je založená na zásade jednoty v rôznorodosti, čím sa rozumie  rôznorodosť kultúr, tradícií, vierovyznaní a jazykov.

Jazykovú rôznorodosť EÚ zakotvuje Charta základných práv Charta základných práv Európskej únie po prvý krát v dejinách EÚ spája do jediného dokumentu celú škálu občianskych, politických, ekonomických a sociálnych práv všetkých občanov a obyvateľov EÚ.Únie z roku 2000. Charta uvádza, že Únia rešpektuje jazykovú rôznorodosť a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, teda aj z dôvodu jazyka. Rešpektovanie práv jednotlivcov, otvorenosť voči iným kultúram, tolerancia a akceptovanie iných, ako aj rešpektovanie jazykovej rôznorodosti sú základnými hodnotami Európskej únie.

Európska únia má v súčasnosti 24 úradných jazykov:  angličtinu, češtinu, dánčinu, estónčinu, fínčinu, francúzštinu, gréčtinu, holandčinu, litovčinu, lotyščinu, maďarčinu, maltčinu, nemčinu, poľštinu, portugalčinu, slovenčinu, slovinčinu, španielčinu, švédčinu a taliančinu, rumunčinu, bulharčinu, írčinu a chorváčtinu.

Únia eviduje aj žiadosti o tlmočenie plenárnych rozhodnutí do menšinových či regionálnych jazykov, napríklad katalánčiny, galícijčiny a baskičtiny.

Okrem 24 úradných jazykov sa v jednotlivých regiónoch Únie hovorí ďalšími viac ako 60 pôvodnými či nepôvodnými jazykmi. Regionálnymi či menšinovými jazykmi hovorí takmer 50 miliónov obyvateľov Európskej únie.

Žiadna z členských krajín sa nechce zriecť používania svojho vlastného jazyka, pretože ide o záležitosť, ktorá má dôležitý symbolický význam. Každý oficiálny dokument EÚ sa prekladá do všetkých oficiálnych jazykov. Na ministerskej úrovni sú pracovnými jazykmi angličtina, francúzština, a čoraz častejšie aj nemčina.

Jazyková politika EÚ

Vychádza zo zmeneného a doplneného nariadenia Rady č. 1 z roku 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve, v ktorom sú uvedené všetky úradné jazyky a v ktorom je takisto ustanovené, kedy a na aké účely sa používajú. Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva bolo do primárnej legislatívy zavedené pravidlo, podľa ktorého musia inštitúcie EÚ s občanmi v členských štátoch komunikovať v úradnom jazyku, ktorý si občania zvolia.

Tlmočenie má na starosti Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. Európskej komisie pre tlmočenie.

Zákony, prijímané na európskej úrovni, musia byť dostupné vo všetkých úradných jazykoch, aby sa občania, ktorých sa tieto zákony priamo týkajú, mohli aktívne zúčastňovať na činnosti EÚ bez toho, aby sa museli učiť jazyky iných národov. Používaním všetkých úradných jazykov sa zvyšuje transparentnosť, legitímnosť a účinnosť EÚ a jej inštitúcií.

Ak pred rozšírením v r. 2004 vytváralo 11 jazykov 110 jazykových kombinácií pre tlmočenie a preklad, po 1. máji 2004 sa počet kombinácií zvýšil na 420.
Náklady sa však zvýšili len o 20 %.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre tlmočenie preložilo v roku 2012 viac ako 1,76 miliónov strán.

Pre plnohodnotné využívanie všetkých možností a slobôd, ktoré Európska únia ponúka svojim občanom, je však nevyhnutná znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka, najlepšie angličtiny. Z jazykov, ktorými sa v EÚ hovorí, je najrozšírenejšia, či už ako prvý alebo druhý jazyk. Z nedávnych prieskumov však vyplynulo, že ešte stále len menej ako polovica obyvateľov EÚ ju ovláda natoľko, aby ju mohla používať.

Cieľom EÚ je tzv politika 1+2 - aby  čo najviac obyvateľov Únie hovorilo okrem  svojho materinského jazyka ďalšími dvoma jazykmi.

Špeciálny Eurobarometer Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1973.v roku 2006 o mnohojazyčnosti ukázal, že 50% populácie EÚ hovorí cudzím jazykom (výsledok bol približne rovnaký aj v roku 2001, kedy 47% občanov EÚ-15 uviedlo, že ovláda minimálne jeden cudzí jazyk). Najmenej jazykovo zdatní sú Maďari a Briti. Luxemburčania ďaleko vedú pred ostatnými národmi EÚ. 56% Európanov je schopných konverzovať v inom, než materinskom jazyku, a 28% dokonca v dvoch jazykoch. 11% multilingvistov z radov Európanov je schopných konverzovať až v troch jazykoch okrem materinského. Angličtina je druhým jazykom tretiny populácie EÚ, nasleduje nemčina, francúzština, ruština a španielčina. Takmer 8 z 10 študentov využíva minimálne jeden cudzí jazyk.

Eurobarometer v roku 2012 dokázal, že Európania vnímajú mnohojazyčnosť veľmi pozitívne a uvedomujú si dôležitosť výučby cudzích jazykov.

  • 98 % Európanov považuje znalosť cudzích jazykov za dôležitú pre budúcnosť vlastných detí
  • takmer 88 % je presvedčených, že znalosť iného ako materinského jazyka je pre nich veľmi užitočná.
  • Takmer tri štvrtiny Európanov (72 %) súhlasia s cieľom EÚ celoplošne zaviesť výučbu aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho veku 
  • 77 % je presvedčených o tom, že zlepšovanie jazykových zručností by sa malo stať politickou prioritou.

Znalosť cudzieho jazyka pomáha pochopiť odlišný spôsob života, a toto pochopenie vytvára podmienky pre medzikultúrnu toleranciu. Jazykové znalosti uľahčujú štúdium v inej než materskej krajine a cestovanie po Európe, a umožňujú komunikáciu medzi kultúrami. Mnohojazyčnosť veľkou mierou prispieva ku kľúčovým európskych hodnotám demokracie, rovnosti, transparentnosti a konkurencieschopnosti.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. a Rada Európy vyhlásili rok 2001 za Európsky rok jazykov, čo prispelo k zvýšeniu záujmu o jazyky. Odvtedy sa každý rok 26. septembra koná Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je  pomôcť ľuďom lepšie oceniť význam štúdia jazykov, oboznámiť ich s jazykmi, ktorými sa v Európe hovorí a podporovať celoživotné štúdium jazykov. Prostredníctvom stoviek podujatí v celej Európe sa možno každý rok v rámci tejto akcie oboznámiť s rôznymi kreatívnymi metódami štúdia jazykov.

 

Európsky deň jazykov

Špeciálny Eurobarometer 2012 o viacjazyčnosti

Komisia: Vzdelávanie a odborná príprava: Európske jazyky

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies