Abecedný filter

Kallas, Siim

Podpredseda Európskej komisie pre dopravu

Siim Kallas Podpredseda Európskej Komisie zodpovedný za administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom (2004 - 2009)sa narodil 2. októbra 1948 v Talline (Estónsko). Je ženatý a má dve deti. Vyštudoval univerzitu v Tartu s ekonomickým zameraním.

Podpredseda EK Kallas je jedným z najznámejších estónskych politikov. Po osamostatnení sa krajiny po rozpade Zväzu sovietskych socialistických republík pôsobil na postoch guvernéra národnej banky, predsedu vlády, ministra zahraničných vecí a podobne. Je jedným z tvorcom estónskej menovej reformy. Je členom liberálnej politickej strany, pri ktorej vzniku sám stál.

Akademická kariéra

 • 1972 - Univerzita v Tartu (Estónsko): odbor financie a pôžičky
 • 1975 - postgraduálne štúdium so zameraním na ekonómiu
 • pôsobí ako hosťujúci profesor Univerzity v Tartu

Politická kariéra

 • 1972 - 1990 Člen Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ)
 • 1975 - pracovník Ministerstva financií Estónskej sovietskej socialistickej republiky
 • 1979 - 1986 riaditeľ Estónskeho predstavenstva sporiteľní
 • 1991 - 1995 guvernér Estónskej banky
 • 1994 - 2004 predseda Reformnej strany
 • 1995 - 1999 poslanec estónskeho parlamentu
 • 1995 - 1996 minister zahraničných vecí
 • 1999 - 2002 minister financií
 • 2002 - 2003 predseda estónskej vlády
 • 2003 - 2004 poslanec estónskeho parlamentu
 • 2004 - 2009 podpredseda Európskej komisie pre administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom
 • od 2009 podpredseda Európskej komisie pre dopravu

Komisár pre dopravu

Komisár Siim Kallas na svojej stránke píše, že doprava je a má byť pre ľudí. V rámci svojho mandátu chce podporovať dopravné služby, ktoré skutočne šlúžia Európanom. Voľný pohyb je jednou z najväčších slobôd pre občanov Európy a kvalitná doprava je jeho súčasťou.

Na svojom poste sa chce zamerať na nasledovné ciele:

 • boj proti škodlivým efektom dopravy
 • presadzovanie politiky a legislatívy, ktorá prinesie vyššiu bezpečnosť a ochranu, zabezpečí "dekarbonizáciu", celkovú udržateľnosť a koherentný hospodársky, spoločenský a envirnonmentálny prístup ku všetkým spôsobom dopravy
 • zabezpečenie jasných vynútiteľných práv pasažierov

Oficiálna stránka Siima Kallasa

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

 • Bol zodpovedný za portfólio „administratívne záležitosti, audit a boj proti podvodom.“ Pod toto portfólio spadajú nasledovné Generálne riaditeľstvá:
  • Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre informatiku
   Generálne riaditeľstvo je zodpovedné za formulovanie stratégie EK v oblasti informačných technológií. Rovnako koordinuje rozvoj IT. Je zodpovedné za fungovanie IT infraštruktúry, ktorú využívajú zamestnanci Komisie.
  • Generálne riaditeľstvo pre vnútorný audit
   Cieľom tohto generálneho riaditeľstva je implementácia vnútorného kontrolného systému Komisie, ktorý má za cieľ prispieť k zefektívneniu pracovného výkonu jednotlivých pracovísk. Okrem iného monitoruje aj dodržiavanie vnútorných predpisov.
  • Generálne riaditeľstvo pre personál a administratívu
   Hlavným poslaním generálneho riaditeľstva je zabezpečiť Komisii dostatočné kapacity ľudských zdrojov a fyzickú bezpečnosť. Komisia potrebuje značné ľudské kapacity, aby dokázala poskytnúť občanom EÚ služby na vysokej profesionálnej úrovni.
  • Spolu s komisárkou Daliou Grybauskaikaité je zodpovedný za Generálne riaditeľstvo pre rozpočet, ktoré má na starosti získavanie príjmov do komunitárneho rozpočtu, riadi výdavky v strednodobom rozpočtovom horizonte a vypracováva pravidlá, ktorými sa riadi financovanie Európskej únie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies