Abecedný filter

Kodanské kritériá

Kodanské kritériá predstavujú rad politických a ekonomických podmienok, ktoré musia krajiny usilujúce sa o vstup do Európskej únie spĺňať. Boli stanovené na stretnutí Európskej rady v Kodani 21. a 22. júna 1993, keďže pred vstupom krajín strednej a východnej Európy neexistovali jasne stanovené kritériá pre získanie členstva v EÚ.

Krajina, ktorá sa o členstvo v Únii uchádzala musela byť podľa Zmluvy o EÚ európskou krajinou a musela rešpektovať zásady, na ktorých je Únia založená. Práve rozšírenie o postkomunistické krajiny strednej a východnej Európy vyvolalo nevyhnutnosť formulácie podmienok na vstup do EÚ. Schematicky sa dajú Kodanské kritériá rozdeliť na tri hlavné okruhy:

  • Politické – kandidátska krajina musí mať stabilné inštitúcie, ktoré garantujú demokraciu, princípy právneho štátu, ľudské práva a ochanu menšín.
  • Ekonomické – kondidátska krajina musí mať fungujúcu trhovú ekonomiku a musí byť schopná odolávať tlaku hospodárskej súťaže a trhovým silám v EÚ.
  • Kritériá spojené so schopnosťou implementovať acquis communautaire – kandidátska krajina musí na seba prebrať všetky záväzky vyplývajúce z členstva, vrátane cieľov politickej, ekonomickej a menovej únie.

Konečné rozhodnutie o vstupe kandidátskych krajín do EÚ však musí jednomyseľne schváliť Rada EÚ po konzultáciách s Európskou komisiou a po súhlase Európskeho parlamentu. Európska rada pozorne sleduje napredovanie každej kandidátskej krajiny vo vzťahu k plneniu podmienok členstva v EÚ.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies