Abecedný filter

Komitológia

Známejší je výraz „postup vo výboroch“. Komitológia označuje postup, podľa ktorého Komisia vykonáva svoje exekutívne právomoci. Právomoci sú odvodené od legislatívy, t.j. rady EÚ alebo Európskeho parlamentu. Vykonávanie exekutívnych právomoci sa uskutoční pomocou tak zvaných „výborov komitológie“.

Podľa článku č. 202 zmluvy o ES, realizácia právnych predpisov na úrovni Spoločenstiev je úlohou Komisie. V každom právnom predpise je určený rozsah exekutívnych právomoci, ktoré rada EÚ odvádza Komisii.

Podľa zmluvy prácu Komisie prevádzajú výbory. Sú nasadené rady EÚ a podporujú Komisiu radami, administratívnymi úlohami alebo reguláciou. Výbory sa skladajú z predstaviteľov a expertov členských krajín a zasadajú pod predsedníctvom komisie. Umožňujú Komisii vstúpiť do dialógu s úradmi jednotlivých krajín pred schválením exekutívnych opatrení. Týmto spôsobom sa Komisia môže ubezpečiť, že opatrenia zodpovedajú danostiam krajín, ktorých sa to týka.

Podľa dohody o komitológii z júla 1987 mohla rada EÚ vybrať, aký výbor nasadí. Existujú tri druhy: poradné výbory, administratívne výbory a regulačné výbory. Posledne menovaný výbor môže zrušiť opatrenia Komisie a vrátiť  ich rade EÚ. 

V roku 1999 rada EÚ schválila novú dohodu o komitológii. Nová dohoda obsahuje kritéria pre výber výboru.  K tomu dáva parlamentu právo na spolurozhodovanie o tých exekutívnych právomociach, ktoré sú v právnych aktoch zakotvené. To však len vtedy, ak sú právne akty schválené v postupe spolurozhodovania.

Europa.eu - glosár pojmov

EK - abecedný register

Europa.eu - Eurožargón

 

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies