Abecedný filter

Komunitárna a medzivládna metóda

Pojem „komunitárna metóda“ sa vzťahuje na spôsob fungovania inštitúcií, zakotvený v prvom pilieri Európskej únie. Vychádza z integračnej logiky a rešpektuje princíp subsidiarity.

Ide o zvyčajný spôsob prijímania rozhodnutí, podľa ktorého Komisia predloží návrh Rade a Parlamentu, tieto ho prerokujú, navrhnú zmeny a doplnenia a prípadne schvália ako právny predpis EÚ. V rámci toho postupu sa často radia s ostatnými orgánmi, napríklad s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a s Výborom regiónov

Komunitárnu metódu charakterizuje:

  • monopol Komisie na právo legislatívnej iniciatívy;
  • rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade;
  • aktívna úloha Európskeho parlamentu;
  • jednotný výklad komunitárneho práva Európskym súdnym dvorom

 

Medzivládna metóda“ (rokovania medzi národnými vládami za zatvorenými dverami )sa používa v druhom a treťom pilieri EÚ, ktoré vychádzajú z medzivládneho spôsobu spolupráce. V EÚ sa o niektorých záležitostiach – napríklad o bezpečnosti a obrane – rozhoduje výlučne medzivládnou dohodou (t.j. dohodou medzi vládami krajín EÚ) Tieto medzivládne rozhodnutia prijímajú ministri na zasadnutí Rady Európskej únie alebo na najvyššej úrovni ministri a/alebo prezidenti krajín EÚ na zasadnutiach Európskej rady.

Charakteristickými znakmi medzivládnej metódy sú:

  • o právo legislatívnej iniciatívy sa Komisia delí s členskými štátmi, alebo je obmedzené na špecifické oblasti;
  • rozhodnutia Rady vo všeobecnosti vyžadujú jednomyseľnosť;
  • úloha Európskeho parlamentu je čisto poradná;
  • Európsky súdny dvor  zohráva iba malú úlohu.

Medzivládna metóda dosiahla svoje limity v Nice. EÚ sa stále viac a viac vzďaľovala občanom a rozhodovací proces vyzeral byť v rukách nevolených byrokratov a nie volených zástupcov ľudí. Nakoľko si to lídri EÚ uvedomovali, rozhodli sa zvolať Konvent, ktorý by vytvoril priestor na otvorenú a širokú debatu o budúcnosti Európy. Úlohou Konventu bolo navrhnúť novú inštitucionálnu architektúru a pripraviť nasledujúcu IGC.

 

Europa.eu: Eurožargón

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies