Abecedný filter
Príbuzné heslá

Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie

Konferencia predsedov národných parlamentov jednotlivých členských krajín EÚ je fórom, prostredníctvom ktorého môže byť vedená diskusia medzi predstaviteľmi národných zákonodarných zborov a zástupcami Európskeho parlamentu. Súčasne ide o najvyššiu inštitucionalizovanú formu medziparlamentnej spolupráce v rámci EÚ. Okrem pravidelných výročných stretnutí predsedov jednotlivých parlamentov, čo predstavuje vrchol organizačnej štruktúry Konferencie, sa stretajú zástupcovia parlamentov aj na nižších úrovniach. Rozhodnutia majú výlučne konsenzuálny charakter. Delegácie všetkých parlamentov disponujú hlasom rovnakej váhy, čo vychádza z princípu rovnocennosti.

Konferencia prerokúva najmä otázky budúceho smerovania Spoločenstva. Dialóg o budúcnosti EÚ a o jej prípadnej reforme je v politických a občianskych kruhoch prítomný prakticky už od jej začiatku, ale živým sa stal najmä po historicky najväčšom rozšírení v roku 2004. Navyše fakt, že tohto dialógu sa prostredníctvom Konferencie zúčastňujú zástupcovia parlamentov, teda členovia priamo občanmi volených orgánov, dodáva celému mechanizmu väčšiu mieru legitimity.

Konferencia sa koná raz ročne na základe pozvania predsedu hostiteľského parlamentu. Konferencia predsedov plne rešpektuje rozdielne právomoci zverené jej členom. Jej cieľom je zabezpečiť a podporovať úlohu parlamentov a vykonávať spoločnú prácu podporujúcu aktivity parlamentov.  Konferencia dáva priestor na výmenu názorov, informácií a skúseností medzi predsedami. Na európskej pôde uvádza do života spoločné štúdie, parlamentné aktivity a nesie celkovú zodpovednosť za koordináciu medziparlamentných činností v oblasti záležitostí EÚ.

Slovenská republika sa po prvý raz zúčastnila na Konferencii predsedov parlamentov v Aténach v roku 2003 ako pristupujúca krajina. Po vstupe do EÚ sa SR zúčastnila na Konferencii v Haagu (2004) a Budapešti (2005). Po Konferencii predsedov parlamentov v Kodani (29. jún – 2. júl 2006) prevzala Národná rada SR predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.v tomto orgáne, ktoré trvalo do ďalšieho zasadnutia Konferencie. Slovensko hostilo predsedov parlamentov 24. - 27. mája 2007. Naša krajina odovzdala predsedníctvo Slovinsku. Pred stretnutím predsedov sa podľa zaužívanej praxe koná stretnutie generálnych tajomníkov národných parlamentov, ktorí odsúhlasia navrhovaný program na Konferenciu predsedov. Ďalším významným stretnutím je stretnutie tzv. Trojky, ktorá zlučuje národné parlamenty predchádzajúceho, súčasného a budúceho predsedníctva. Ide o podobný systém stretania sa, ako je to v prípade Predsedníctva Európskej rady, kde v rámci Trojky spoločne zasadajú tri krajiny - posledná, aktuálna a nasledujúca predsednícka.

História Konferencie predsedov parlamentov EÚ.

Konferencia bola založená v roku 1963. V prvých rokoch jej existencie sa uskutočnili len dve stretnutia: v roku 1963 v Ríme a v roku 1973 v Štrasburgu. Od roku 1975 sa však toto podujatie koná pravidelne raz za kalendárny rok.

Účastníci Konferencie konanej v Lisabone v roku 1999 rozhodli, že Konferencia bude združovať parlamenty členských štátov EÚ a Európsky parlament.Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
(Pozn.: do toho obdobia boli stretnutia organizované striedavo raz parlamentom z členskej krajiny EÚ a raz parlamentom z členskej krajiny Rady Európy.)

Historické momenty

r. 2000 – Konferencia v Ríme
Počas tejto Konferencie boli prijaté pravidlá rokovacieho poriadku, ktoré určujú ciele Konferencie ako aj základné princípy jej organizácie.

r. 2004 – Konferencia v Haagu
Prínosom Konferencie bolo prijatie tzv. haagskych pravidiel, ktoré určujú princípy, na základe ktorých by mala fungovať medziparlamentná spolupráca v EÚ.

r. 2006 – Konferencia v Kodani
Na Konferencii, ktorá sa konala v Kodani 29.júna – 1.júla 2006, NR SR oficiálne prebrala predsedníctvo. Delegáciu NR SR viedol poslanec za ĽS-HZDS Viliam Veteška, podpredseda NR SR. Okrem predsedov a ďalších zástupcov národných parlamentov sa na stretnutí zúčastnil vtedajší predseda Európskeho parlamentu pán Joseph Borrell Fontelles, ako aj podpredsedníčka Európskej komisie Margot Wallström.Podpredsedníčka Európskej Komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu (2004-2009)

Oficiálna stránka Konferencie predsedov parlamentov EÚ [EN]

Stránka Konferencie z roku 2007 v Bratislave [EN]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies