Abecedný filter

Konštruktívne zdržanie sa

Konštruktívne zdržanie sa je nástroj, ktorý môžu krajina alebo viacero krajín použiť pri hlasovaní. Konštruktívne zdržanie sa Konštruktívne zdržanie sa umožňuje zdržať sa bez toho, aby sa blokovalo rozhodnutie jednomyseľnosťou. znamená, že daná krajina sa zdrží hlasovania, pričom ale neblokuje prijatie návrhu. Umožňuje zdržať sa bez toho, aby sa blokovalo rozhodnutie jednomyseľnosťou. V rámci EÚ sa princíp konštruktívneho zdržania používa v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) pri schválení rozhodnutí, ktoré vyžadujú jednomyseľnosť.Ak hlasovanie vyžaduje jednomyseľnosť, musí na schválenie objektu hlasovania súhlasiť každý oprávnený hlasujúci.

Členská krajina, ktorej sa to týka, môže v Rade EÚ odovzdať formálne vysvetlenie, ktorým síce nemusí zrealizovať schválené nariadenia alebo zúčastniť sa na prijatej akcii, ale ktorým akceptuje všetky opatrenia EÚ, ktoré sa na základe daného nariadenia prevádzajú. Konštruktívne zdržanie sa však platí len vtedy, ak pri hlasovaní použije tento princíp menej ako jedna tretina krajín. Ak sa teda viac ako jedna tretina „konštruktívne zdrží“, je objekt hlasovania odmietnutý.

„Kompromis“ medzi jednomyseľnosťou a kvalifikovanou väčšinou bol zakotvený v hlave V, článok č. 23 Amsterdamskej zmluvy: „Člen Rady, ktorý sa zdrží hlasovania, môže svoje zdržanie odôvodniť formálnym vyhlásením podľa tohto odseku. V takom prípade nie je povinný uplatňovať rozhodnutie, avšak akceptuje, že rozhodnutie je pre úniu záväzné. V duchu vzájomnej solidarity sa dotknutý členský štát zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť v rozpore alebo prekážať konaniu únie založenom na tomto rozhodnutí, pričom ostatné členské štáty jeho stanovisko rešpektujú. Ak členovia Rady, ktorí takýmto spôsobom odôvodnia zdržanie sa hlasovania, predstavujú viac ako tretinu hlasov vážených v súlade s článkom 250 odsek 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, rozhodnutie sa neprijme.“

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies