Abecedný filter

Kultúrna výnimka

EÚ ako člen WTO a OSN musí rešpektovať vzájomné dohody. Disponuje však kultúrnou výnimkou, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby kultúrnej a kreatívnej povahy. S požiadavkou kultúrnej výnimky prišlo Francúzsko v roku 1993 na rokovaniach GATT. Podľa tejto požiadavky mali byť tovary a služby kultúrneho odvetvia posudzované podľa iných požiadaviek ako bežné tovary. Toto snaženie EÚ podporilo aj UNESCO prijatím Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov v roku 2005.

Európska únia touto výnimkou sleduje jeden zo svojich cieľov - zachovanie kultúrnej a lingvistickej rozmanitosti Európy, spomenutý v Zmluve o Európskej únii. Aj stratégia Európa 2020 Viacročný hospodársky plán pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.hovorí o potrebe podpory tvorivosti, inovácií a udržaní pracovných miest v kultúrnych odvetviach, ale aj o spolupráci členských štátov v kultúrnej a tvorivej oblasti. EÚ vyzdvihuje dôležitosť kultúrneho a tvorivého sektora v medzinárodnom obchode a jeho rastúci potenciál a chce podporovať menej rozvinuté krajiny, ktorých služby a výrobky kultúrneho sektora sú znevýhodnené v porovnaní  s výrobkami  rozvinutých krajín.

Kultúrna výnimka rozdeľuje USA a EÚ na čele s Francúzskom. Stala sa sporným bodom vyjednávaní o dohode o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi a EU. Spojené štáty vystupujú proti  kultúrnej výnimke, ktorú definujú ako diskrimináciu a štátny protekcionizmus, ktorý poškodzuje svetový obchod. Francúzsko pred pripravovaným vyjednávaním o dôležitej obchodnej dohode s USA vyhlásilo, že použije právo veta, ak kultúra a kultúrne odvetvia nebudú vyňaté ako predmet vyjednávania vznikajúceho obchodného partnerstva. Dňa 14. júna 2013 sa po dlhých rokovaniach zhodli predstavitelia oboch strán, vyňať audiovizuálny sektor ako predmet vyjednávania vznikajúcej dohody. Audiovizuálny sektor bude pridaný k dohode o voľnom obchode až neskôr.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies