Abecedný filter
Príbuzné heslá

Mainstreaming

Mainstreaming v rámci určitej záležitosti znamená plné zohľadňovanie tejto  záležitosti vo všetkých politikách EÚ.

Mainstreaming Mainstreaming v rámci určitej záležitosti znamená plné zohľadňovanie tejto záležitosti vo všetkých politikách EÚ. zároveň predstavuje jeden zo základných princípov programu iniciatívy Spoločenstva EQUAL.Iniciatíva Equal je jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie a financuje ju Európsky sociálny fond. Ide o komplexný proces, ktorého cieľom je presadenie skúseností, výsledkov a novo vyvinutých inovatívnych nástrojov rozvojových partnerstiev do politiky a praxe  na miestnej,  regionálnej, národnej a európskej úrovni. Vplyvom na politiky členských štátov EÚ by sa mali postupne eliminovať všetky formy diskriminácie a nerovnosti na pracovnom trhu

Najčastejšie sa pojem mainstreaming vyskytuje v súvislosti so stratégiou podpory rodovej rovnosti  - gender mainstreaming. Znamená zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti. Nijaké opatrenie, nijaká politika či rozhodnutie nie je rodovo neutrálne (vo svojich predpokladoch či dôsledkoch) a táto skutočnosť sa musí zohľadňovať pri ich príprave a realizácii.

 

 

 

Gender Mainstreaming pre Slovensko

EQUAL Slovensko

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies