Abecedný filter
Príbuzné heslá

Medzivládne konferencie

Pojem „medzivládna konferencia“ označuje rokovania medzi vládami členských štátov s cieľom zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ. Medzivládne konferencie (MVK)  zohrávajú v procese európskej integrácie významnú úlohu, pretože inštitucionálne zmeny je možné prijímať iba na ich základe.

Zvolanie konferencie z iniciatívy členského štátu alebo Komisie schvaľuje Rada ministrov kvalifikovanou väčšinou (po konzultácii s Európskym parlamentom, alebo Komisiou).

Prípravnými prácami je poverená skupina, zložená zo zástupcov vlád všetkých členských štátov, a tradične aj za účasti zástupcov Komisie. Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.sa na procese podieľa prostredníctvom pozorovateľov a diskusií s predsedom Parlamentu. Prípravná skupina je zodpovedná Rade pre všeobecné záležitosti.

Rokovania prebiehajú medzi ministrami zahraničných vecí, ktorí sa stretávajú v pravidelných intervaloch. Každé zasadnutie pripravujú predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí a člen Komisie zodpovedný za inštitucionálne záležitosti. Stretnutiam predsedá tá istá krajina, ktorá má predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.v Rade Európskej únie. Medzitým sa o témach konferencie diskutuje i verejne a každý sa môže pokúsiť ovplyvniť jej výsledok. Svoje názory predkladajú všetky inštitúcie EÚ. Takáto medzivládna konferencia Pojem „medzivládna konferencia“ označuje rokovania medzi vládami členských štátov s cieľom zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ. sa ukončuje na Európskej rade, kde musia hlavy štátov alebo vlád rozhodnúť jednomyseľne o zmene zmluvy.

Uzavretie rokovaní si vyžaduje súhlas všetkých členských krajín, po ktorom je formálny text zmluvy pripravený na podpis. Potom musia novú zmluvu ratifikovať všetky členské štáty. Ratifikácia prebieha podľa národných pravidiel: parlamenty jednotlivých krajín ju musia formálne schváliť, nová zmluva však môže byť v niektorej krajine aj predmetom referenda.

 

Najvýznamnejšie medzivládne konferencie v posledných rokoch vyústili do prijatia nasledovných zmlúv:

Jednotný európsky akt (1986): zaviedol zmeny, potrebné na dobudovanie jednotného trhu k 1. januáru 1993

Maastrichtská zmluva (1992): o zmluve o Európskej únii sa rokovalo na dvoch samostatných medzivládnych konferenciách – jedna sa týkala hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a druhá politickej únie. Zaviedli spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku (SBZP) a spoluprácu v záležitostiach súdnictva a vnútra.

Amsterdamská zmluva Amsterdamská zmluva je prvou zmluvou, meniaca zmluvu o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) a treťou zmluvou, meniaca zmluvu o založení Európskych spoločenstiev (Rímske zmluvy).(1997): je výsledkom medzivládnej konferencie, spustenej na summite Rady v Turíne v marci 1996. Úlohou konferencie bola revízia tých ustanovení Maastrichtskej zmluvy, ktorých implementácia bola problematická, a pripraviť sa na budúce rozšírenie.

Zmluva z Nice (2001): Medzivládna konferencia, ktorá jej predchádzala, bola spustená vo februári 2000 s cieľom riešiť problémy, nevyriešené Amsterdamskou zmluvou, najmä: veľkosť a zloženie Európskej komisie, váženie hlasov v Rade ministrov, možné rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade, a koncept užšej spolupráce, zahrnutý počas summitu EÚ v Santa Maria de Feira v júni 2000.

Lisabonská zmluva (2009) - lídri EÚ sa po neúspechu projektu Ústavy pre Európu rozhodli zvolať v júni 2007 medzivládnu konferenciu, ktorá mala vypracovať návrh novej zmluvy. Konferencia bola zvolaná koncom júla 2007 pod portugalským predsedníctvom. Medzivládna konferencia dosiahla konečnú verziu zmluvy v októbri 2007. Lídri členských štátov ju podpísli v decembri v Lisabone.

 

Viac na Europa.eu. - glosár /EN/

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies