Abecedný filter

Minerva

Iniciatíva nazvaná Minerva predstavuje odpoveď Slovenska na plnenie lisabonských cieľov. Na základe správy expertnej skupiny, ktorá odhalila nedostatky Európy v plnení stratégií zakotvených v Lisabone, sa vlády členských krajín rozhodli odpovedať svojimi národnými programami.

Minerva Minerva je skratkou „Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít“. Program Minerva iniciovalo Ministerstvo financií SR.je skratkou „Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít“. Program Minerva iniciovalo Ministerstvo financií SR. Pri jeho tvorbe vychádzalo zo Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národnej lisabonskej stratégie.

Minerva je zameraná na plnenie štyroch strategických cieľov, ktoré súvisia s podporou rozvoja znalostnej ekonomiky:

  • informačná spoločnosť
  • inovácie, veda a výskum
  • investície do ľudského kapitálu a vzdelávania
  • podnikateľské prostredie

Vytvorenie informačnej spoločnosti sa dosiahne najmä koncentráciou na zabezpečenie informačnej gramotnosti, odstránením bariér rozvoja elektronických služieb (e-vláda, služby on-line) a dostupnosťou internetu pre široké vrstvy obyvateľstva.  

Pozornosť v oblasti vedy a výskumu by mala byť zameraná najmä na výchovu a podporu kvalitných vedcov s cieľom zabezpečiť výskum medzinárodnej kvality a adekvátne ho prepojiť na podnikateľskú sféru. Zároveň by mali byť vytvorené podmienky na účinnú verejnú podporu tých podnikateľských aktivít, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a inovácie. Slovensko by malo mať širokú základňu vedcov schopných realizovať výskum s medzinárodným dopadom a vplyvom na výstupy pre spoločnosť.

Čo sa týka cieľa investícií do ľudí a vzdelávania, stala sa prioritnou moderná vzdelávacia politika, zabezpečenie vysokej zamestnanosti a vyrovnanie sa s demografickými zmenami. Štát by mal pre svojich občanov zabezpečiť možnosť spojenú s neustálym vzdelávaním, absobrovaním nových informácií a plynulým prechodom z jedného zamestanania do druhého. Každé dieťa musí dostať vzdelanie adekvátne jeho intelektuálnemu potenciálu.

Podpora podnikateľského prostredia je v stratégii zameraná na zvyšovanie produktivity, vytváranie nových investícií a tvorba nových pracovných miest. Vláda by sa v súvislosti s týmto cieľom mala zamerať na zlepšovanie vymožiteľnosti práva a premenu verejných inštitúcií z „bremena“ na „partnera“.

 

 

Stránka Minerva

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies