Abecedný filter

Ministerstvá SR

Vstupom Slovenska do EÚ plnia v európskych záležitostiach jednotlivé ministerstvá hlavnú úlohu pri presadzovaní záujmov v rozhodovacom procese o politikách a legislatíve EÚ. Základ existujúcej koordinačnej štruktúry v SR vychádza a v podstate kopíruje štruktúru rozhodovacieho procesu v EÚ. V podmienkach SR sú jej základnými článkami rezortné koordinačné skupiny, komisie pre záležitosti EÚ a Ministerská rada vlády SR pre záležitosti EÚ.

Rezortné koordinačné skupiny

Prvý stupeň rozhodovacieho procesu predstavujú rezortné koordinačné skupiny (RKS), ktoré boli vytvorené na jednotlivých ministerstvách. Legislatívny návrh je po predložení EK postúpený prostredníctvom Generálneho sekretariátu Rady na jednotlivé gestorské ministerstvá buď priamo alebo cez Stále zastúpenie SR pri EÚ (SZ SR). RKS k danému návrhu - po konzultácii so zástupcami iných ministerstiev vypracúva predbežné stanovisko, resp. následne v neskoršom štádiu pozíciu.

Komisie pre záležitosti EÚ

Komisia pre záležitosti EÚ 1 (KEÚ1) a Komisia pre záležitosti EÚ 2 (KEÚ2) predstavujú druhý stupeň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Zástupcovia jednotlivých ministerstiev, resp. iných ústredných orgánov štátnej správy sa pravidelne každý týždeň stretávajú na Ministerstve zahraničných vecí SR na zasadnutí týchto komisií a rokujú o problematike, ktorá je v pôsobnosti Coreper-u I a II. Komisie pre európske záležitosti schvaľujú návrh inštrukcie, ktorá je k jednotlivým bodom rokovania Coreper-u pripravená kompetentne príslušnými ministerstvami.
Na zasadnutia jednotlivých deviatich formácií ministerských rád EÚ sa pripravuje stanovisko SR bez ohľadu na to, či je daná záležitosť predložená len na diskusiu alebo na konečné rozhodnutie. Návrh mandátu vypracúva zodpovedné ministerstvo a to na základe dovtedy spracovaných dokumentov (rámcová pozícia, stanovisko, inštrukcia), resp. v logickej nadväznosti na tieto dokumenty a taktiež z hľadiska znalosti situácie a posledného vývoja pri rokovaniach o danej problematike na úrovni všetkých členských štátov EÚ. Návrh mandátu schvaľuje príslušný minister.

Ministerská rada vlády SR pre záležitosti EÚ

Rada je koordinačný, konzultačný a odborný orgán vlády SR, ktorý zabezpečuje koordináciu činnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy v otázkach týkajúcich sa EÚ.
Spolupráca medzi Národnou radou SR a vládou SR v záležitostiach EÚ
V záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, ako aj skĺbenia politickej a expertnej úrovne (resp. zákonodarnej a výkonnej moci) je pri spracovávaní návrhov európskej legislatívy do procesu tvorby stanovísk SR od jeho začiatku súčasne s exekutívou zapojená aj Národná rada SR cez Výbor pre európske záležitosti a odborný aparát Kancelárie NR SR. NR SR má právomoc prijímať záväzné stanoviská pre zástupcov SR v príslušnom orgáne EÚ.
 

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Národná Rada Slovenskej Republiky

Rokovania vlády SR

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies