Abecedný filter

NADSME

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania je založená na podporu rozvoja a rastu malého a stredného podnikania (MSP) v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku.

Hlavným poslaním agentúry, ktorá je organizáciou neziskového charakteru,  je koordinácia aktivít (vrátane finančných) pre podporu a rozvoj malého a stredného podnikania na medzinárodnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni v Slovenskej republike.

Agentúra vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. Agentúra podporuje MSP v Slovenskej republike s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU a na trhoch tretích krajín prostredníctvom 4 základných priorít:

stimulácia rastu sektora

zvyšovanie jeho konkurecieschopnosti

internacionalizácia-prienik na nové trhy

uľahčenie prístupu MSP ku kapitálovým zdrojom

NADSME Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania je založená na podporu rozvoja a rastu malého a stredného podnikania (MSP) v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku.je od roku 1997 záujmovým združením právnických osôb, ktorého členmi sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Agentúra je od roku 1993 hostiteľom Euro info centra, čo jej zabezpečuje privilegované vzťahy s Európskou komisiou. Euro info centrum (EIC) pri Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania - je súčasťou informačnej siete Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre podnikanie s cieľom poskytovať  poradenstvo podnikateľom v členských štátoch, krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a v pristupujúcich krajinách.

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)

Euro info centrum

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies