Abecedný filter

Pakt stability a rastu

Pakt stability a rastu je dohodou, ktorá zaväzuje členské krajiny (primárne členov eurozóny) dodržiavať rozpočtovú disciplínu. Hrá významnú úlohu v hospodárskom riadení.

Na summite v Dubline v roku 1996 poverila Európska rada Radu pre hospodárske a finančné záležitosti vypracovať „Rozhodnutie o Pakte stability a rastu“, ktoré bolo následne prijaté Európskou radou v Amsterdame v júni 1997.

Pakt stability a rastu je úzko spojený s vytvorením Hospodárskej a menovej únie a má zabrániť nadmerným rozpočtovým deficitom po zavedení eura. Zmluva o Hospodárskej a menovej únii síce určuje kritériá, za ktorých môže krajina zaviesť euro, nevyjadruje sa však k rozpočtovej politike po jeho zavedení. V tomto zmysle je Pakt stability a rastu možné považovať za priame pokračovanie zmluvy o Hospodárskej a menovej únii.

Cieľom Paktu je zabezpečiť riadne hospodárenie s verejnými financiami v Únii, aby členské štáty s menej zodpovednou rozpočtovou politikou nepoškodili dôveru v euro, ekonomickú stabilitu celej eurozóny a tým aj iné členské krajiny. Ďalším cieľom je podpora konvergencie, približovania sa ekonomík členov eurozóny a vytváranie spoločnej fiškálnej politiky.

Realizácia Paktu

Fungovanie Paktu spočíva hlavne na dvoch pilieroch, ktoré vyplývajú z dvoch nariadení: preventívnej časti a nápravnej časti.

Preventívna časť zodpovedá multilaterálnej kontrole stavu verejných financií v členských krajinách. Členské krajiny vypracovávajú pravidelne program stability,Program stability patrí medzi nástroje zamerané na plnenie podmienok Paktu stability a rastu. Štáty výhľad vývoja svojej fiškálnej pozície, odhad vývoja ekonomiky, opatrenia v oblasti rozpočtu a hospodárstva či v prípade nutnosti konsolidačné plány. ktorý slúži ako podklad riadenia finančnej a hospodárskej politiky, a obsahuje strednodobé ciele verejných rozpočtov. Tieto programy dostáva a hodnotí Komisia.

Nápravná časť nastáva v momente, keď deficit prekročí 3 % HDP. Výnimkou sú len prípady, keď k nemu dôjde vplyvom výnimočných udalostí, ktoré sú mimo kontroly dotknutého štátu, no odrazia sa na jeho finančnej pozícii alebo keď ide o dôsledok výrazného poklesu HDP, kumulatívneho poklesu výroby alebo dlhodobo slabého ročného rastu.

Proces sa nazýva "postup pri nadmernom deficite". O jeho začatí rozhodne Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie. Dotknutý štát dostane nápravné odporúčania a termín dokedy musí prijať korektívne opatrenia. Postup členského štátu podlieha monitoringu Komisie a Rady EÚ. V prípade, že krajina neprijíma adekvátne opatrenia alebo neplní stanovený plán, postup pri nadmernom deficite je súčasťou nápravnej časti Paktu stability a rastu a môže vyústiť až do sankcií za rozpočtové prešľapy. môže vyvrcholiť uvalením sankcií (prelinkovanie na sankcie V snahe o účinné presadzovanie rozpočtového dohľadu v eurozóne bol stanovený systém sankcií na posilnenie presadzovania preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu.Paktu stability a rastu) .

Posilnený Pakt stability a rastu

Vzhľadom na nedostatočné vymáhanie Paktu v minulosti, od 13. decembra 2011 vstúpil do platnosti posilnený Pakt stability a rastu na základe šiestich legislatívnych nariadení (prelinkovanie na six pack).

Jedno z nariadení stanovuje systém sankcií na zlepšenie presadzovania preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu. Vzťahuje sa na krajiny, ktoré majú euro. Zároveň stanovuje pokuty za zámerné alebo nedbalé skresľovanie údajov o dlhu a deficite.

Sankcie v preventívnej časti Paktu stability a rastu

Európska komisia každý rok v rámci európskeho semestra hodnotí programy stability. Ak nie sú v súlade so strednodobými cieľmi verejných rozpočtov, dotknutý štát dostane od exekutívy varovanie a  môže vypracovať odporúčanie na prijatie nápravných opatrení. Toto rozhodnutie príjme Rada EÚ na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Ak Rada EÚ uzná, že daná krajina požadované opatrenia nevykonala, Komisia má 20 dní na odporučenie Rade EÚ, aby od dotknutého štátu žiadala uloženie úročeného vkladu na úrovni 0,2 % jeho HDP v predchádzajúcom roku. Úročenému vkladu sa daná krajina bude môcť vyhnúť len ak kvalifikovaná väčšina Kvalifikovaná väčšina je dosiahnutá vtedy, keď objekt hlasovania podporí vopred určená nadpolovičná väčšina hlasov.v Rade EÚ bude hlasovať proti jeho vymáhaniu (tzv. reverzná kvalifikovaná väčšina). Ak dotknutá krajina prijme nápravné kroky, vklad aj naakumulovaný úrok sa jej vráti.

Sankcie v nápravnej časti Paktu stability a rastu

Sú uvalené v prípade, že Rada EÚ potvrdí výskyt nadmerného deficitu, ktorý v danom štáte presahuje 3 % HDP. Komisia Rade EÚ do 20 dní odporučí, aby od neho požadovala neúročený vklad vo výške 0,2 % HDP v predchádzajúcom roku na účet Komisie. Neúročenému vkladu sa krajina bude môcť aj v tomto prípade vyhnúť len, ak proti jeho vymáhaniu bude hlasovať kvalifikovaná väčšina v Rade EÚ (tzv. reverzná kvalifikovaná väčšina). Ak dotknutá krajina už vložila úročený vklad na účet Komisie v rámci sankcií týkajúcich sa preventívnej časti Paktu stability a rastu tento vklad sa stane neúročeným.

Pokuta

Ak však krajina nadmerný deficit neodstráni a Rada EÚ to potvrdí, Komisia má opäť 20-dňovú lehotu na to, aby Rade EÚ odporučila uloženie pokuty vo výške 0,2 % HDP dotknutého štátu v predchádzajúcom roku. Zabrániť jej môže opäť len Rada EÚ, ak hlasuje proti jej uvaleniu kvalifikovanou väčšinou. Ak už štát uložil na účet Komisie neúročený vklad, zmení sa na pokutu.

Sankcie za manipulovanie štatistických údajov

V prípade skresľovania údajov o deficite a dlhu, či už zámerného alebo z nedbanlivosti, môže Rada EÚ na základe odporúčania Komisie uvaliť pokutu dotknutému členskému štátu až do výšky 0,2 % HDP podľa povahy, závažnosti a trvania skresľovania dát.

Rozhodnutia o pokutách môže preskúmať Súdny dvor EÚ, ktorý ich môže zrušiť, zvýšiť, či znížiť. Úroky z vkladov či pokuty sa ukladajú do EFSF (euroval 1)Dočasný medzivládny nástroj založený na úverových garanciách., respektíve do ESM (euroval 2)Trvalý mechanizmus, ktorý by mal postupne nahradiť dočasný fond EFSF..

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies