Abecedný filter

Partnerská dohoda

Partnerská dohoda SR je dokument, ktorý určí stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov Európskej únie. Pripravuje sa v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, sociálno-ekonomickými partnermi a jej výsledné znenie bude výsledkom rokovaní s Európskou komisiou. Partnerská dohoda bude obdobou súčasného Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 až 2013. 

Ministerstvo dopravy ako centrálny koordinačný orgán pre čerpanie eurofondov predstavilo základné princípy Partnerskej dohody SR na využívanie pomoci Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 až 2020. Tematickými oblasťami podpory, ktoré sa premietnu do jednotlivých operačných programov, budú základná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia a tiež veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies