Abecedný filter
Príbuzné heslá

Plán D

Plán D,Plán D, kde písmeno D znamená skratku pre demokraciu, dialóg a diskusiu, je jednou zo súčastí úsilia Európskej komisie diskutovať s občanmi o budúcnosti Európy. kde písmeno D znamená skratku pre demokraciu, dialóg a diskusiu, je jednou zo súčastí úsilia Európskej komisie diskutovať s občanmi o budúcnosti Európy. Plán D vznikol ako reakcia Európskej rady na odmietnutie Ústavy v dvoch zakladajúcich krajinách Európskej únie, konkrétne v ľudových referendách vo Francúzsku a Holandsku.

Pozadie

Plán D úzko súvisí s „obdobím reflexie“, ktoré vyhlásili európski lídri na „spytovanie si svedomia“. Jeho cieľom je priblížiť európsky projekt občanom a rozhodnúť, čo ďalej so zablokovanou Ústavou.

Plán D, ktorý v októbri 2005 predstavila podpredsedníčka Komisie Margot Wallström,Podpredsedníčka Európskej Komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu (2004-2009) nie je ani „záchrannou operáciou“ pre Ústavu, ani sa neobmedzuje na dĺžku trvania obdobia reflexie. Plán D mal byť začiatočnou fázou pre dlhodobý proces demokratickej reformy EÚ a mal preklenúť priepasť medzi európskymi občanmi a inštitúciami EÚ.

Nástroje

Jednou zo súčastí plánu D je internetový portál Debate Europe, ktorý sa zameriava na tri hlavné oblasti diskusie: hospodársky a sociálny rozvoj Európy, vnímanie Európy a úlohy EÚ a hranice Európy a jej úloha vo svete. Nejedná sa však o obmedzenú oblasť diskusie, práve naopak. V Pláne je definovaných 13 nástrojov na organizovanie a podporu národných diskusií.

Plán D spolu s Akčným plánom komunikácie a Bielou knihou o komunikácii naštartovali dlhodobý plán na znovuoživenie európskej demokracie a vytvorenie verejnej občianskej sféry, v ktorej majú občania potrebné informácie a nástroje na aktívnu participáciu v európskych rozhodovacích procesoch.

V súvislosti s inštitúciami Európskej únie sa čoraz častejšie hovorí o demokratickom deficite. Jedným z dôvodov pre spustenie Plánu D je obnoviť v ľuďoch dôveru k európskemu projektu.

Národná úroveň

Hlavná zodpovednosť za vedenie diskusií o Únii spočíva na bedrách národných štátov. Úloha Komisie spočíva v asistencii národným vládam, nemá zastupovať ich úlohu v organziácii debát. Nie je stanovený štandardný model na vedenie diskusií v jednotlivých členských štátoch. V niektorých krajinách existujú stále orgány, ktoré pôsobia ako platforma pre diskusiu o európskych záležitosiach, v iných je vedenie diskusií menej organizované. Odhliadnuc od národných špecifík, cieľom Plánu je zamerať pozornosť a záujem občanov smerom k budúcnosti Európy, preskúmať ich postoje a očakávania a prediskutovať s nimi konkrétne výhody európskych politík. Ide teda o dvojsmerný proces: oboznámiť ľudí s úlohou Európy cez konkrétne výsledky a projekty a načúvať očakávaniam a prianiam ľudí v súvislosti s budúcimi politikami.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies