Abecedný filter

Pleštinská, Zita (2004-2009)

Zita Pleštinská, EPP-EDZita Pleštinská sa narodila 13.06. 1961 v Starej Ľubovni. Vysokoškolské vzdelanie získala na Fakulte architektúry Budapeštianskej technickej univerzity. Má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe a samospráve na regionálnej úrovni. Významne sa zaslúžila o medzinárodnú spoluprácu svojho regiónu s Poľskou republikou a podstatnou mierou sa podieľala na príprave úspešných projektov v rámci programu PHARE. Je odborníčkou na vzdelávanie v oblasti územného a regionálneho rozvoja.

Odborné kurzy a osvedčenia

 • 2002 Osvedčenie o odbornej osobitnej spôsobilosti na samostatné zabezpečenie odborných a riadiacich činností pre úseky kontrola, verejné a koncesné obstarávanie - bytová politka
 • 2001 účasť na projekte PHARE - Špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy v SR
 • 2000 Osvedčenie v rámci programov EÚ - „Education modules for civil servants“ a Leonardo da Vinci - Projekt ďalšieho vzdelávania v oblasti územného a regionálneho rozvoja
 • 1993 Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku štátna správa a územný rozvoj

Profesionálna prax

 • 2004 prednosta Obvodného úradu v Starej Ľubovni
 • 2003 prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni
 • dec. 2002 starostka obce Chmeľnica
 • apríl 2002 Okresný úrad v Starej Ľubovni - vedúca odboru IOV, poverená zastupovaním prednostu OÚ
 • 1998-2002 Okresný úrad v starej Ľubovni - zástupkyňa prednostu, poverená riadením odboru RR a IOV
 • 1996-1998 Okresný úrad v Starej Ľubovni - referent odboru životného prostredia
 • 1991-1998 zástupkyňa starostu obce Chmeľnica
 • 1991-1996 Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni
 • 1985-1991 námestníčka riaditeľa útvaru hlavného architekta v Starej Ľubovni

Politická činnosť

 • 2004-2009 poslankyňa Európskeho parlamentu
 • Do 2002 členka celoslovenskej Rady SDKÚ
 • Členka Regionálneho predsedníctva SDKÚ Prešovského kraja
 • predsedkyňa Okresnej rady SDKÚ Stará Ľubovňa
 • predsedkyňa miestneho zväzu SDKÚ Chmeľnica

Jazykové znalosti

 • nemecký jazyk
 • maďarský jazyk
 • poľský jazyk
 • ruský jazyk
 • český jazyk

Osobné záujmy

 • kultúra
 • historické dedičstvo
 • cestovanie
 • folklór

Zaradenie v Európskom parlamente (2004-2009)

 • Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa - členka
 • Výbor pre dopravu a cestovný ruch - náhradníčka
 • Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Ukrajina - členka
 • Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom - náhradníčka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies