Abecedný filter

Pozičný dokument Európskej komisie

Pozičný dokument vytvára základ na proces negociácií s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 2020.

Dôležitým prvkom reformy politiky súdržnosti EÚ je koncentrácia zdrojov z budúcich fondov EÚ na obmedzené množstvo priorít s jasnými výsledkami. Fondy EÚ je potrebné nasmerovať na financovanie priorít s najväčším potenciálom rastu, viac využívať návratné finančné zdroje a národné financovanie. Z pohľadu Európskej komisie je najúčelnejšie využiť fondy Spoločného strategického rámca EÚ na podporu týchto oblastí:


• podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie,
• infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť,
• rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce,
• trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
• moderná a profesionálna verejná správa.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. zároveň otvorene identifikovala nasledovné oblasti podpory, ktoré už ďalej neodporúča financovať z prostriedkov EÚ:


• všeobecná školská infraštruktúra,
• infraštruktúra v zdravotníctve,
• miestne komunikácie, údržba ciest, verejné osvetlenie,
• komerčné zariadenia cestovného ruchu (hotely, penzióny, aquaparky).

Oprávnenosť podpory pre tieto oblasti bude predmetom ďalších rokovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou. 

 

www.euroinfo.gov.sk

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies