Abecedný filter

Právna identita EÚ

EÚ získala úplnú právnu subjektivitu Lisabonskou zmluvou.

Od roku 2009 je EÚ právnickou osobou. Je subjektom medzinárodného práva a môže podpisovať medzinárodné zmluvy s tretími stranami a organizáciami, môže získať členstvo v medzinárodnej organizácii a môže zaväzovať EÚ k právam a povinnostiam.

Nemôže si ale privlastniť vyššiu právomoc, ako jej udelia jednotlivé štáty, preto sa nedá hovoriť o federácii. Jej spôsob rozhodovania je vo svetovom meradle unikátny, preto je Európska únia považovaná za štátne usporiadanie sui generis.

Otázka právneho statusu Európskej únie vznikla v súvislosti s jej schopnosťou uzatvárať zmluvy a pristupovať k dohodám a zmluvám. Európska únia do roku 2009 zahrňovala tri rôzne Spoločenstvá s vlastnou právnou subjektivitou (ES, ESUO a EURATOM) a dve oblasti medzivládnej spolupráce (spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku – SBZP a policajnú a súdnu spoluprácu v kriminálnych veciach – tzv. bývalý druhý a tretí pilier EÚ).

Právnu subjektivitu EÚ definuje hlava I. článok 8 Lisabonskej zmluvy, ktorá mení a dopĺňa Zmluvu o Európskej únii

1. Únia rozvíja osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci.

2. Na účely odseku 1 môže Únia uzatvárať s dotknutými krajinami osobitné dohody. Tieto dohody môžu obsahovať vzájomné práva a povinnosti, ako aj možnosť spoločne prijímať opatrenia. ich vykonávanie je predmetom pravidelných konzultácií.

a článok 37

Únia môže uzatvárať dohody s jedným alebo viacerými štátmi, alebo medzinárodnými organizáciami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.

 

Úplné znenie Lisabonskej zmluvy dostupné na europa.eu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies