Abecedný filter

Právomoci EÚ

Súčasnú deľbu právomocí EÚ definuje Lisabonská zmluva, Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pred rokom 2009 nebola deľba kompetencií explicitne uevedná v zmluvách a bolo ju možné len odvodiť z vtedajšej sekundárnej normotvorby.

Súčasný stav deľby kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi zahŕňa tri druhy kompetencií:

 1. výlučné právomoci
 2. spoločné kompetencie
 3. podporné, koordinačné a doplnkové činnosti

Rozdelenie kompetencií sa riadi princípom subsidiarity a proporcionality. Princíp subsidiarity má zabezpečiť, aby boli rozhodnutia prijímané na úrovni čo najbližšej občanovi. Únia  v súlade s týmto princípom koná len vtedy, pokiaľ ciele navrhovanej činnosti nemôžu byť uspokojivo dosiahnuté členskými štátmi a môžu byť z dôvodu rozsahu či účinku navrhovanej činnosti lepšie dosiahnuté Spoločenstvom.

Princíp proporcionality a vzťahuje na rozsah konania Spoločenstva, t.j. aj v prípadoch kedy je konanie Spoločenstva v zmysle princípu subsidiarity oprávnené, nesmie toto konanie presiahnuť to, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov Zmluvy.

 

Výlučné kompetencie EÚ

Koncept výlučných právomocí EÚ vychádza z predpokladu, že postup na úrovni Únie je efektívnejší než nekoordinovaný postup jednotlivých členských štátov.

Rozhodnutia prijímajú inštitúcie EÚ. Zasahovanie zo strany orgánov členských štátov je vylúčené, členské štáty môžu konať len na základe splnomocnenia zo strany európskych inštitúcií alebo v prípade, že sa vyskytne medzera, ktorá musí byť vyplnená.

Patrí sem:

 • colná únia
 • ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu
 • menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro
 • ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva
 • spoločná obchodná politika

Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím zmlúv dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti.

 

Spoločné komptenecie

Spoločné právomoci Únie a členských štátov sa uplatňujú v týchto hlavných oblastiach:

 • vnútorný trh
 • sociálna politika, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve
 • hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
 • poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov
 • životné prostredie
 • ochrana spotrebiteľa
 • doprava
 • transeurópske siete
 • energetika
 • priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
 • spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve

V oblasti výskumu, technického rozvoja a kozmického priestoru má Únia právomoc vykonávať činnosti, najmä vymedziť a uskutočňovať programy, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci.

 V oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci má Únia právomoc vykonávať činnosti a uskutočňovať spoločnú politiku, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci.

 

Podporné, koordinačné a doplnkové činnosti

Ide o oblasti, kde Únia vyvíja len podporné aktivity, ktoré sú „pridanou hodnotou“ pre členské štáty. Únia sa zaväzuje dopĺňať resp. podporovať akcie členských štátov, alebo prijímať opatrenia na posilnenie spolupráce. Túto činnosť realizuje formou odporúčaní alebo všeobecných nariadení, väčšina zákonodarnej moci v týchto oblastiach zostáva v rukách členských štátov.

Členské štáty koordinujú svoje hospodárske politiky v rámci Únie. Na tento účel prijíma Rada opatrenia, najmä základné usmernenia pre tieto politiky.
Na členské štáty, ktorých menou je euro, sa vzťahujú osobitné ustanovenia.

Únia prijíma opatrenia na zabezpečenie koordinácie politík zamestnanosti členských štátov, najmä vymedzením usmernení pre tieto politiky.

Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov.

Patria sem:

 • ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí
 • priemysel
 • kultúra
 • cestovný ruch
 • vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. a šport
 • civilná ochrana
 • administratívna spolupráca

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies