Abecedný filter

Predvstupová pomoc

Predvstupová pomoc Predvstupová pomoc Európskej únie je súbor finačných nástrojov, ktoré majú pripraviť kandidátske krajiny na členstvo v spoločenstve. Za pomoc považujeme okrem financovania aj poradenstvo.Európskej únie je súbor finačných nástrojov, ktoré majú pripraviť kandidátske krajiny Status kandidátskej krajiny udeľuje Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie krajine po tom, čo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii.

Status kandidátskej krajiny však automaticky nevedie k získaniu členstva v Únina členstvo v spoločenstve. Za pomoc považujeme okrem financovania aj poradenstvo, pomoc pri preberaní európskej legislatívy, formovanie úradníkov a podobne.

Z finančného hľadiska sú pre vstupujúce krajiny najdôležitejšie programy ISPA- štrukturálny nástroj predvstupovej pomoci  s 1.1 miliardy do roku 2003 pre kandidátov z bývalého východného bloku.  Nasleduje SAPARD- poľnohospodársky nástroj predvstupovej pomoci s rozpočtom 560 miliónov eur  do roku 2003 pre desať stredo a východoeurópskych krajín. Ich vznik je výsledkom dohody európskych lídrov na berlínskom summite v 1999 a programy vstúpili do platnosti v 2000.

Okrem SAPARDU a ISPA vytvorila Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. samostatný rámec predvstupovej pomoc s názvom AIP, ktorý má racionalizovať a zlepšiť koordináciu medzi rôznymi druhmi predvstupovej pomoci.

Pre stredo a východoeurópskych kandidátov bol najdôležitejší program PHARE, ktorý sa sústredil na pomoc pri preberaní acquis communautaire a zároveň spolufinancoval projekty vo výške 30 až 70 percent.  PHARE sa podrobne zameriava na konkretizáciu preberania legislatívy, zlepšovanie správy rozpočtu, pomoc pri decentralizácii. Všetky priority sa uskutočňujú prostredníctvom kontrétnych projektov,ako napríklad informatizácia štátnej správy.

 

 Viac o PHARE  na http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50004.htm


 O Sapard  na  http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l60023.htm

 O Ispa  na    http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l60022.htm

 O IAP  na  http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50020.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies