Abecedný filter

Predvstupové rokovania

Krajina, ktorá sa uchádza o členstvo v EÚ, podáva formálnu žiadosť o členstvo Rade, ktorý požiada Komisiu o zhodnotenie schopnosti kandidátskej krajiny naplniť podmienky členstva. Ak Komisia vydá pozitívnu správu, a Rada jednomyseľne schváli negociačný mandát, nasleduje formálne otvorenie prístupových rokovaní medzi kandidátskou krajinou a všetkými členskými krajinami EÚ.

Predvstupové rokovania sú kľúčové pri hodnotení pripravenosti kandidátskych krajín na vstup do Únie. Každá krajina je posudzovaná na základe osobitných meradiel z pohľadu súladu s prístupovými kritériami. Predvstupové rokovania Predvstupové rokovania sú kľúčové pri hodnotení pripravenosti kandidátskych krajín na vstup do Únie. Každá krajina je posudzovaná na základe osobitných meradiel z pohľadu súladu s prístupovými kritériami. kandidátskym krajinám napomáhajú v prípravách na plnenie povinností, vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Zároveň v kontexte absorpčnej kapacity umožňujú Únii pripraviť sa na rozšírenie.

Rokovania sa vzťahujú na prijatie a implementáciu acquis Spoločenstva, ktoré monitoruje Komisia. Acquis je rozdelené do negociačných kapitol (v rámci posledného kola rozšírenia v roku 2004 ich bolo 31, prístupové rokovania s Chorvátskom a Tureckom už zahŕňajú 35 kapitol). Počet kapitol zodpovedá počtu oblastí, v ktorých je nutné dosiahnuť pokrok. Tieto oblasti identifikuje tzv. screeningový proces, ktorý skúma súlad legislatívy kandidátskej krajiny s acquis Spoločenstva.

Predvstupová stratégia ponúka „štruktúrovaný dialóg“ medzi kandidátskou krajinou a inštitúciami Únie, ktorý zúčastneným stranám poskytuje potrebný rámec a nástroje pre úspešné zavŕšenie prístupového procesu. Predvstupová stratégia sa vypracúva individuálne pre každú kandidátsku krajinu. 

Predvstupová stratégia zodpovedá charakteristikám, stanoveným na Luxemburskom summite Rady z decembra 1997, na ktorom bola spustená vylepšená stratégia pre kandidátske krajiny Status kandidátskej krajiny udeľuje Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie krajine po tom, čo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii.

Status kandidátskej krajiny však automaticky nevedie k získaniu členstva v Únistrednej a východnej Európy.

Predvstupová stratégia zahŕňa nasledujúce rámce a mechanizmy:

  • asociačné dohody/stabilizačné a asociačné dohody
  • prístupové partnerstvá
  • predvstupovú pomoc
  • spolufinancovanie zo strany medzinárodných finančných inštitúcií
  • účasť na programoch EÚ a pôsobení  agentúr a výborov
  • národné programy pre prijatie acquis
  • pravidelné/hodnotiace správy
  • politický dialóg

Okrem týchto základných nástrojov môže predvstupová stratégia pre jednotlivých kandidátov zahŕňať aj ďalšie v závislosti na špecifických aspektoch prístupového procesu.

Stabilizačný a asociačný proces: je súčasťou procesu rozširovania, tvorí rámec pre európsku integráciu krajín západného Balkánu.

Prístupové partnerstvo

Prístupové partnerstvo je nástrojom predvstupovej stratégie, ktorý určuje špecifické potreby kandidátskej krajiny,  na ktoré by sa mala zamerať predvstupová pomoc Predvstupová pomoc Európskej únie je súbor finačných nástrojov, ktoré majú pripraviť kandidátske krajiny na členstvo v spoločenstve. Za pomoc považujeme okrem financovania aj poradenstvo.EÚ, a poskytuje rámec pre:

krátko- a strednodobé priority, ciele a podmienky pre každú kandidátsku krajinu, vychádzajúce z prístupových kritérií v súlade so stanoviskom Komisie k žiadosti krajiny o členstvo v EÚ

Predvstupová pomoc

Prístupové partnerstvo sa vypracúva samostatne pre každú kandidátsku krajinu s cieľom napomáhať krajine v prípravách na členstvo. Povinnosťou každej kandidátskej krajiny je vypracovať Národný program pre prijatie acquis, ktorý stanovuje harmonogram uvedenia partnerstva do platnosti. Krajina v národnom pláne zorganizuje implementáciu svojich priorít, stanoví časový rámec a označí ľudské a finančné zdroje potrebné k dosiahnutiu určených cieľov. Každá kandidátska krajina zároveň musí navrhnúť akčný plán pre posilnenie svojich administratívnych a súdnych kapacít. Celé acquis by mala kandidátska krajina prevziať ku dňu vstupu do únie

Prístupové partnerstvo je možné počas prístupového procesu revidovať a identifikovať nové priority pre danú krajinu.

Dve formy predvstupovej pomoci obsahujú:

  1. Program PHARE, ktorým EÚ financuje uchádzačom o členstvo projekty reformy štátnej správy a súdnictva a rozvoj infraštruktúry
  2. Program SAPARD a ISPA, ktorý v kandidátskych krajinách poskytuje pomoc v oblasti poľnohospodárstva a infraštruktúry.

Rokovania: prvou fázou rokovaní je tzv. screening. Ide o  analytické skúmanie acquis, ktoré predstavuje základ pre bilaterálne rokovania medzi Európskou úniou a kandidátskymi krajinami. Vykonáva ho Komisia spolu s kandidátskou krajinou. Umožňuje krajine oboznámiť sa s acquis a demonštrovať svoju pripravenosť jeho prijatia a  implementácie. Účelom screeningu je identifikácia oblastí, v ktorým musí krajina dosiahnuť pokrok, aby bolo možné zosúladiť jej právny systém s acquis Spoločenstva.

Východiskom pre spustenie „technických“ rokovaní je „screeningová správa“ Komisie o každej negociačnej kapitole. Kandidátska krajina podáva negociačnú pozíciu. Komisia následne Rade predloží Návrh spoločnej pozície. Rada schvaľuje spoločnú pozíciu, na základe ktorej je možné otvorenie rokovaní o danej kapitole. O každej kapitole sa rokuje samostatne.

TAIEX: Súčasťou screeningového procesu je TAIEX TAIEX ( The Technical Assistance and Information Exchange Programme) je nástrojom Európskej únie na krátkodobú pomoc v prijímaní, aplikácii a posilňovaní acquis communautaire. – Program výmeny technickej pomoci a informácií. Kancelária pre technickú pomoc a výmenu vytvorená ako odpoveď na výzvu Bielej knihy k príprave kandidátskych krajín na začlenenie do vnútorného trhu Únie (máj 1995). Kancelária je riadená Európskou komisiou a pôvodne mala napomáhať pri preberaní a implementácii legislatívy jednotného trhu krajinami strednej a východnej Európy. Rozhodnutím Európskej rady v Luxemburgu v decembri 1997 sa stali jej cieľovou skupinou všetky kandidátske štáty. TAIEX spolupracuje s verejnou správou kandidátskych štátov a v členských štátoch. Poskytuje právne texty acquis Spoločenstva, organizuje výukové semináre a návštevy expertov v krajinách, ktoré o to prejavia záujem. TAIEX zohráva taktiež kľúčovú úlohu pri porovnávaní kompatibility legislatívy kandidátskych štátov s legislatívou Spoločenstva (screening). Napriek tomu, že je TAIEX nezávislá na programe PHARE, ich aktivity sú prepojené, pretože PHARE sa podieľa na financovaní niektorých aktivít, ktoré ponúka TAIEX. 

Rokovania o negociačných kapitolách prebiehajú na bilaterálnej medzivládnej konferencii medzi členskými štátmi a kandidátskou krajinou na úrovni ministrov alebo štátnych tajomníkov členských krajín, a veľvyslancov alebo hlavných vyjednávačov kandidátskych krajín.

Dočasné uzatváranie kapitol nie je formálny problém, ale predstavuje oficiálne potvrdenie, že v danej oblasti obe strany dospeli k dohode. “Dočasnosť” uzatvárania je spätá s pravidlom, že v rokovaniach nie je nič definitívne uzavreté, pokým sa neuzavrie všetko. Existuje teda možnosť vrátiť sa k problémom obsiahnutým v dočasne uzavretých témach.

Monitoring a hodnotiace správy

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. pravidelne predkladá Rade ministrov a Európskemu parlamentu správy o dosiahnutom pokroku v každej kandidátskej krajine. Pred vstupom krajiny Komisia pripraví Komplexnú monitorovaciu správu. Táto správa slúži ako východisko pre rozhodnutie o prípadných nápravných opatreniach, ktoré prijíma Komisia ako strážca dodržiavania základných zmlúv o EÚ. Medzi takéto opatrenia patria ochranné klauzuly, konania o porušení, či opatrenia finančného charakteru.

Rada ministrov na základe Komplexnej monitorovacej správy rozhodne buď o pokračovaní monitoringu o stave pripravenosti kandidátskej krajiny na vstup,  a upozorní kandidátsku krajinu na zaostávanie, či deficity v približovaní sa členstvu v EÚ, alebo schváli vstup krajiny do EÚ.

V prípadoch, kde pre kandidátsku krajinu nie je možné prijať legislatívu Únie, môže krajina požiadať o výnimku z acquis alebo o prechodné obdobie. Výnimka predstavuje trvalé neuplatňovanie acquis. Prechodné obdobie je na rozdiel od výnimky limitované časovým obdobím, ktoré si kandidátska krajina dohodne s členskými krajinami v oblastiach, v ktorých nie je schopná do vstupu z rôznych príčin harmonizovať svoju legislatívu s legislatívou Únie.

Ratifikačný proces a pristúpenie

Výsledok rokovaní sa po uzavretí všetkých kapitol  zakomponuje do návrhu Zmluvy o pristúpení, ktorá sa uzatvára medzi Radou a kandidátskou krajinou. Systém prechodných opatrení umožňuje uzavretie rokovaní aj v oblastiach, kde ešte nebola dokončená transpozícia acquis. K návrhu sa následne vyjadrí  Komisia a Parlament. Po podpise je Zmluva o pristúpení predložená členským krajinám a pristupujúcim krajinám na ratifikáciu v súlade s ich ústavnými procedúrami. Po ukončení procesu ratifikácie a vstupe Zmluvy do platnosti sa kandidátska krajina stáva členskou krajinou Európskej únie.

 

 

 

Komisia: Rozširovanie: Prístupový proces

Komisia: Rozširovanie: Predvstupová pomoc

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies