Abecedný filter
Príbuzné heslá

Program Mládež

Program Mládež propaguje mobilitu, iniciatívu, interkultúrne učenie a solidaritu medzi mladými ľuďmi v Európe i za jej hranicami. Jeho základným cieľom je podpora celoživotného vzdelávania mladých ľudí a vytvorenie priestoru pre európsku spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky. Na programe sa zúčastňujú členské krajiny Európskej únie, kandidátske krajiny Status kandidátskej krajiny udeľuje Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie krajine po tom, čo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii.

Status kandidátskej krajiny však automaticky nevedie k získaniu členstva v Únia krajiny EFTA. Podmienkou každého projektu je účasť minimálne jednej krajiny z členských štátov Európskej únie. Krajiny, ktoré sú členskými krajinami programu sa nazývajú programové krajiny. Ostatné krajiny mimo uvedených sa pre účely programu nazývajú partnerské. Môžu sa podieľať na projektoch v rámci Akcie 1, Akcie a Akcie 5.

Piaty odsek článku 149(2) Zmluvy o Európskom spoločenstve hovorí, že pôsobenie Spoločenstva je zamerané na „podporu rozvoja výmenných programov mládeže a výmenných programov spoločensko-vzdelávacích inštruktorov“.

Oblasť Mládeže nie je predmetom žiadnej harmonizácie legislatívy a nariadení členských štátov. S výnimkou programov pre mladých ľudí a mládežnícke organizácie sú texty Rady väčšinou v rovine odporúčaní. Európske inštitúcie sa rozhodli podporovať  mládežnícku politiku prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie.

Program Mládež Program Mládež propaguje mobilitu, iniciatívu, interkultúrne učenie a solidaritu medzi mladými ľuďmi v Európe i za jej hranicami. Jeho základným cieľom je podpora celoživotného vzdelávania mladých ľudí.podporuje niekoľko typov aktivít:

Akcia 1: Výmeny Mládež Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. pre Európu: ide o stretnutia minimálne dvoch a viac skupín mládeže z členských krajín programu, ktoré majú všetkými účastníkmi zvolenú tému, jasný pedagogický cieľ a poskytujú príležitosť mladým ľuďom neformálne sa vzdelávať prostredníctvom rôznorodých aktivít.

Akcia 2: Európska dobrovoľnícka služba: podporuje projekty 18 - 25 ročných mladých ľudí, ktorí môžu stráviť 6 - 12 mesiacov v zahraničí ako európski dobrovoľníci. Podieľajú sa na realizácii rôznych miestnych projektov v sociálnej oblasti, ekologickej, environmentálnej, umenia a kultúry, voľného času mládeže a športu a i.

Akcia 3: Mládežnícke iniciatívy: prostredníctvom tejto akcie programu môžu skupiny mladých ľudí realizovať svoje miestne projekty, ktoré sú tematicky a obsahovo spojené s problematikou mládeže v Európe. Účastníci projektov tak dostávajú prostriedky a priestor na vyjadrenie svojej tvorivosti a iniciatívy. Prioritou sú tzv. networking projekty t.j. skupinové iniciatívy s medzinárodným aspektom.

Akcia 4: Zlúčené akcie: cieľom tejto akcie programu je podporiť projekty, ktoré svojou podstatou prekračujú hranice formálneho vzdelávania (program SOCRATES)Socrates je európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. , odborného vzdelávania (program LEONARDO DA VINCI) a neformálneho vzdelávania (program MLÁDEŽ).

Akcia 5: Podporné opatrenia: vytvorenie priestoru na výmenu skúseností, nadväzovanie kontaktov, príprava nových projektov v rámci programu MLÁDEŽ, tréning a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne projektov - to sú základné ciele tejto akcie. Akcia je určená najmä pracovníkom s mládežou a vedúcich mládežníckych skupín, mládežníckym aktivistom a iným osobám a subjektom, zodpovedným za oblasť mládeže a mládežníckej politiky.

Politické pôsobenie v oblasti mládežníckej politiky zahŕňa:

Bielu knihu o nových impulzoch pre európsku mládež z roku 2001: Biela kniha Biele knihy sú dokumenty, ktoré sú zverejnené Európskou komisiou. Obsahujú návrhy opatrení v konkrétnych politických oblastiach v rámci Spoločenstva. je zameraná na dva aspekty s cieľom zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi a do väčšej miery zahŕňať mládežnícku dimenziu do odvetvových politík.

Európsky pakt mládeže z marca 2005: Primárnym cieľom Paktu bolo zlepšiť vzdelávania, odbornej prípravy, mobility, odbornej integrácie a sociálnej inklúzie mladých Európanov, a zároveň napomôcť súladu pracovného a rodinného života.

Okrem uvedených dokumentov, ktoré vytvárajú všeobecný rámec pre pôsobenie, je Európska únia schopná podporovať spoluprácu v tejto oblasti s pomocou špecifických nástrojov:

akčný program „Mládež“ je určený na podporu mobility mladých ľudí, vrátane tých zo sociálne slabších rodín, v neformálnej vzdelávacej atmosfére, a taktiež podporu zapojenia do projektov s miestnymi spoločenstvami prostredníctvom modelu Európskej dobrovoľníckej služby (EVS) v Európe i rozvojových krajinách;

akčný program na podporu inštitúcií, ktoré sa na európskej úrovni angažujú v oblasti mládeže.

 

Komisia: Mládež (portál)

Eurodesk: Program MLÁDEŽ – Akcia 1

Eurodesk: Program MlÁDEŽ – Akcia 2

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies