Abecedný filter

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie Túto inštitúciu tvoria ministri vlád všetkých štátov EÚ, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby prijali podrobné rozhodnutia a schválili právne predpisy EÚ.je hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie. Nazýva sa tiež Rada ministrov alebo len Rada. Je jednou zo siedmych inštitúcii Európskej únie. Tvoria ju príslušní ministri z členských štátov, ktorí sa pravidelne stretávajú a rozhodujú o spoločnej politike Únie. Sídlom Rady je budova Justus Lipsius v Bruseli.

Rada je kolektívny orgán a vo väčšine prípadov rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina Kvalifikovaná väčšina je dosiahnutá vtedy, keď objekt hlasovania podporí vopred určená nadpolovičná väčšina hlasov.(po pristúpení Chorvátska) znamená 260 hlasov z celkového počtu 352, pričom počet hlasov musí reprezentovať najmenej 62 % obyvateľstva EÚ. Od roku 2014 sa bude uplatňovať tzv systém dvojitej väčšiny. V prospech návrhu musí rozhodnúť najmenej 55 % krajín únie, ktoré reprezentujú 65 % obyvateľstva.

Rade predsedá vždy jeden členský štát na polročné obdobie. Predsedajúcemu štátu pomáha štát, ktorému skončilo a štát ktorého predsedníctvo Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.bude nasledovať. O predsedníctve sa dozviete viac na tejto linke.

Hlavné úlohy

 • zákonodarná a rozpočtová právomoc (spoločne s Parlamentom)
 • koordinovanie spoločných politík Spoločenstva
 • zastupovanie EÚ pri uzatváraní medzinárodných dohôd

Rada EÚ má desať sektorálnych zoskupení

 • Všeobecné záležitosti 
 • Zahraničné veci
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Spravodlivosť a vnútorné veci
 • Konkurencieschopnosť
 • Doprava, telekomunikácie a energetika
 • Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo
 • Životné prostredie
 • Vzdelávanie, mládež,Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. kultúra a šport
 • Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a ochrany spotrebiteľa

Každému zoskupeniu predsedá príslušný minister členského štátu, ktorý má v tej dobe predsedníctvo v Rade. Jedine Rada pre zahraničné veci nepodlieha rotujúcemu predsedníctvu. Permanentne jej predsedá Vysoká predstaviteľka pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Organizácia Rady

 • pracovné skupiny
 • výbory
 • COREPER Výbor stálych zástupcov. Hlavnou úlohou je poskytovať asistenciu členským štátom pri príprave európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní kontaktov s ostatnými inštitúciami EÚ. I. - výbor zástupcov stálych zástupcov
 • COREPER II. - výbor stálych zástupcov
 • Rada

 

Oficiálna stránka Rady Európskej únie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies