Abecedný filter

Rámcový výskumný program

Politika výskumu a rozvoja je jednou z priorít Európskej únie a tvorí podstatu Lisabonskej stratégie, s cieľom podporiť zamestnanosť a rast v Európe. Výskum spolu so vzdelávaním a inováciami vytvára „poznatkový trojuholník“, ktorý by mal Európe umožniť udržať si svoju hospodársku dynamiku a sociálny model.

Koordinácia výskumných a rozvojových aktivít v rámci Spoločenstva je založená na niekoľkých nástrojoch:

Rámcové programy pre výskum a technologický rozvoj: tieto viacročné programy, zavedené v roku 1984, obsahujú špecifickejšie programy, pokrývajúce rozličné oblasti, ako napríklad informačné a komunikačné technológie, životné prostredie, energetika (vrátane nukleárnej energie), biotechnológie, doprava a mobilita vedcov. Siedmy rámcový program (2007-2013) má najväčší rozpočet od vytvorenia európskej výskumnej identity. Odpovedá na potreby priemyslu a európskych politík, a dáva poznatky do služieb hospodárskeho, spoločenského a environmentálneho pokroku.

Spoločné výskumné centrum (JRC): výskumný orgán, ktorý podporuje pôsobenie Únie, sa skladá z ôsmich výskumných inštitútov z celej Európskej únie s cieľom napĺňať špecifické potreby rôznych politík Európskej komisie. Zaujíma popredné miesto vo výskume nukleárnej energie (najmä jej bezpečnosti) a diverzifikoval sa na odvetvia ako materiály, životné prostredie, priemyselné riziká a satelity. Je financovaný prostredníctvom rámcových programov EÚ pre výskum a z vlastných zdrojov, získaných z komerčných aktivít.

Európska politika výskumu a rozvoja vychádza z ustanovení troch zakladajúcich zmlúv (ESUO, Euratom a hlava XVIII Zmluvy o ES). Jednotný európsky akt zaviedol koncept technológií do komunitárneho práva a Zmluva o Európskej únii následne rozvinula ciele Spoločenstva v tejto oblasti.

Siedmy rámcový program pre výskum (FP7)

Cieľom Siedmeho rámcového programu pre  výskum a vývoj (2007-2013) je zjednotenie Európskeho výskumného priestoru (ERA)Poslanie Európskej železničnej agentúry je jasné - zvyšovanie bezpečnosti a interoperability európskych železníc. a podpora, dosiahnutia hranice národných investícií na úrovni 3% HDP.

Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.v júni 2006 schválil rozpočet pre FP7 vo výške vyše 50 miliárd eur.  Rámcový program sa skladá zo štyroch špecifických programov nazvaných Spolupráca, Nápady, Ľudia a Kapacity, ktoré spolu pokrývajú množstvo tematických oblastí. Prostriedky z rozpočtu budú určené najmä na podporu malých a stredných podnikov, mladých vedcov a žien-vedkýň.

Spolupráca: cieľom je získanie poprednej pozície EÚ v kľúčových oblastiach prostredníctvom spolupráce priemyselných a výskumných subjektov a inštitúcií. Podporované budú medzinárodné výskumné aktivity v 9 oblastiach:

  • zdravie
  • potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie
  • informačné a komunikačné technológie
  • nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
  • energia
  • životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
  • doprava (vrátane aeronautiky)
  • socio-ekonomické a humanitárne vedy
  • bezpečnosť
  • vesmír

Nápady: cieľom je posilnenie excelentnosti vedeckej základne prostredníctvom podpory konkurencieschopnosti na európskej úrovni. Bude zriadená autonómna Európska rada pre výskum, ktorá bude podporovať „hraničný výskum“, uskutočňovaný buď individuálne, alebo v rámci partnerstiev, vo všetkých vedeckých a technologických oblastiach, vrátane strojníctva, socio-ekonomických a humanitných vied.

Ľudia: Cieľom je upevniť perspektívy vedeckej kariéry a mobility s podporou individuálnych vedcov (pod názvom Akcia Marie Curie), posilniť ľudský potenciál európskeho výskumu prostredníctvom podpory odbornej prípravy a mobility.

Kapacity: cieľom je rozvoj vedeckých kapacít tak, aby európska vedecká komunita mala k dispozícii tie najlepšie možnosti.  Podpora aktivít na zlepšenie výskumných a inovačných kapacít v celej Európe: výskumná infraštruktúra, regionálne výskumné zoskupenia, stimulácia vedeckého potenciálu v „konvergenčných“ regiónoch EÚ, spájanie regionálnych aktivít s cieľom dosiahnuť „poznatkové regióny“, výskum pre a prostredníctvom MSP, „spoločenské  aspekty“ vedy, horizontálne aktivity medzinárodnej spolupráce.

 

 

CORDIS: FP7

Komisia: Výskum a inovácie (EN)

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies