Abecedný filter

Riešenie makroekonomických nerovnováh

V uplynulej dekáde medzi členskými krajinami vznikli vážne nedostatky v konkurencieschopnosti a makroekonomické nerovnováhy. V snahe o ich riešenie vznikla Procedúra pri makroekonomických nerovnováhach (Marcroeconomic Imbalance Procedure – MIP), ktorá patrí do aktivít v rámci európskeho semestra.

Základ tvorí mechanizmus varovania vychádzajúci z hodnotiacej tabuľky so súborom ukazovateľov, ktoré sledujú vonkajšie a vnútorné nerovnováhy a nerovnováhu v konkurencieschopnosti. Európska komisia vo svojej správe hodnotí všetky členské krajiny a identifikuje tie, ktoré vykazujú alebo čelia riziku nerovnováh.

Z pohľadu vnútorných nerovnováh sa sledujú tie, ktoré vznikajú vplyvom verejného či súkromného zadlženia, vývoja na finančnom trhu, trhu s nehnuteľnosťami, úverového toku v súkromnom sektore a nezamestnanosti.

Pokiaľ ide o vonkajšie nerovnováhy berú sa do úvahy stav bežného účtu, čisté investície krajín, reálne efektívne výmenné kurzy, podiely na vývoznom trhu, zmeny vo vývoji cien a nákladov a necenová konkurencieschopnosť s ohľadom na viaceré zložky produktivity.

V prípade finančného sektora sa Komisia opiera o odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká.

V prípade odhalenia nerovnováh alebo ich hrozby Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. daný štát podrobí hĺbkovému preskúmaniu. Ak potvrdí existenciu nedostatkov, Rada EÚ na základe jej odporúčania môže štátu navrhnúť nápravné kroky.

Postup pri nadmernej nerovnováhe

Dochádza k nemu po tom, čo Rada EÚ na základe odporúčania Komisie potvrdí existenciu nadmernej nerovnováhy a odporučí dotknutému štátu prijať nápravné opatrenia. Ten musí Rade EÚ a Komisii následne predložiť plán nápravných opatrení, ktorý posúdi Rada EÚ. Ak ho zhodnotí ako dostatočný, stanoví sa časový harmonogram na nápravu. V opačnom prípade ho krajina musí prepracovať.

Dotknutý štát pritom počas implementácie nápravného plánu podlieha dohľadu Rady EÚ aj Komisie. V prípade, že krajina nie je v súlade so stanoveným plánom, alebo nereaguje adekvátne na odporúčania, postup pri nadmernej nerovnováhe môže vyvrcholiť sankciou vo forme úročeného vkladu alebo pokuty vo výške 0,1 % HDP. Uvalenie úročeného vkladu hrozí v prípade jedného zlyhania pri plnení nápravných opatrení. Po druhom zlyhaní sa úročený vklad mení na pokutu. Sankcie V snahe o účinné presadzovanie rozpočtového dohľadu v eurozóne bol stanovený systém sankcií na posilnenie presadzovania preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu.rovnako hrozia aj ak krajina dvakrát za sebou nedokáže predložiť dostačujúci plán nápravných opatrení. Rozhodnutie o takomto treste je platné, pokiaľ kvalifikovaná väčšina v Rade EÚ nebude proti jeho uvaleniu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies