Abecedný filter

Rozpočet Únie

Rozpočet Európskej únie je celkový počet finančných prostriedkov, ktorý má Európská únia k dispozícii v pribehu jedného roka. S tými peniazmi financuje opatrenia vo všetkých jednotlivých politických oblastiach a vydávky inštitúcií. Terajšou komisárkou pre finančné plánovanie a rozpočet EÚ je Litovčanka Dalia Grybauskaité Bývalá komisárka pre finančné plánovanie a rozpočet (2004 - 2009)(od jesene 2004).

Ratifikovanie rozpočtu

Komisia predkladá predbežný rozpočtový návrh. Rada ministrov ho schvaľuje dvojtretinovou väčšinou a posúva ho do prvého čítania v Európskom parlamente. Ak parlament s návrhom súhlasí alebo nereaguje, tak je rozpočtový návrh schválený.

V opačnom prípade môže Parlament previesť zmeny povinných alebo nepovinných výdavkov. V tom prípade sa zmenený návrh vráti k Rade ministrov.

 • Nepovinné vydavky može Rada znova zmeniť. V takom prípade musí vrátiť opravený návrh Parlamentu.
 • Ak zmenené povinné vydavky vedia k zvýšeniu celkého rozpočtu, Rada ich môže schváliť len kvalifikovanou väčšinou . Ak sa potrebná väčšina nenájde, navrhnuté zmeny sú považované za odmietnuté.
 • Ak zmenené povinné vydavky nevedú k zvýšeniu celkého rozpočtu, Rada potrebuje na odmietnutie návrhu kvalifikovanú väčšinu. V opačnom prípade sú schválené.

Zmenený návrh sa posunie do druhého čítania v Parlamente. Ak Parlament súhlasi alebo sa nevyjadrí, rozpočtový návrh je schválený.

 • Na odmietnutie alebo na zmenu Radou navrhnutých zmien je potrebná absolútna väčšina hlasov členov Parlamentu, pri trojpätinovej väčšine odovzdaných hlásov.
 • Na odmietnutie celého rozpočtého plánu je potrebná absolútna väčšina hlasov členov Parlamentu a dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov.

Ak pri hlasovaní v pléne nebude vznesená námietka od zástupcov Rady, je rozpočtový plán schválený.

Finančné prostriedky (na príklade roku 2005)

Európska únia sa financuje z vlastných prostriedkov a príspevkov členských krajín:

 • tradičné vlastné prostriedky, t.j. clá, poľnohospodárske poplatky, poplatok z cukru. Celkovo tvoria 13% príjmov EÚ.
 • DPH – vlastné prostriedky. V roku 2007 to bolo 0,33% vo všetkých členských krajinách. Celkovo tvoria 15% príjmov EÚ.
 • príspevky členských krajín - sadzba je určená pre každú členskú krajinu zvlášť podšľa výšky HDP. Z týchto prostriedkov sa financujú všetky vydavky, ktoré nie sú kryté z prvých dvoch zdrojov. Tvoria celkovo 68% príjmov EÚ.
 • iné príjmy: nevyčerpané čiasty z predchádzajúcich rokov, príspevky tretích krajín na niektoré európske programy atď. Celkovo 4% príjmov EÚ.

Výdavky

Výdavky delia do ôsmych kapitol (na príklade roku 2005: celkové vydavky = 115,9 mld. €):

 • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. (49 mld. €)
 • štrukturálna politika: na zníženie rozdielov medzi členskými krajinami a regiónmi, vrátane štrukturálnych a Kohézneho fondu. (42,4 mld. €)
 • vnútorné politiky: výskum, životné prostredie, vzdelávanie, doprava, dopravné a mimoenrgetické siete atď. (9,2 mld. €)
 • vonkajšie politiky: pomoc tretím krajinám, s výnimkou Európskeho rozvojového fondu. (5,2 mld. €)
 • administratívne náklady (6,3 mld. €)
 • rezervy: krízová pomoc, záruky, atď. (0,4 mld. €)
 • predvstupová stratégia: pre kandidátske krajiny Status kandidátskej krajiny udeľuje Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie krajine po tom, čo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. Status kandidátskej krajiny však automaticky nevedie k získaniu členstva v ÚniEÚ. (2,1 mld. €)
 • kompenzácie novým členským štátom. (1,3 mld. €)

http://europa.eu/abc/europein2005/budget_sk.htm

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s27000.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies