Abecedný filter

SACR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu SR. Rovnako ako za SARIO,Agentúra SARIO je vládna agentúra, ktorá ma za úlohu podporovať rozvoja slovenskej ekonomiky a zlepšenie kvality života na Slovensku. aj pri jej vzniku bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Plní aj funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby a činnosti súvisiace s implementáciou štrukturálnych fondov Európskej únie do cestovného ruchu.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch je od roku 2010 pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V súčasnosti vykonáva marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho imidžu. Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu SR. má oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvára detašované pracoviská. K jej aktivitám patrí aj produkcia tlačených, audiovizuálnych a multimediálnych propagačných materiálov, vydávanie propagačného periodika Panoráma Slovenska a koordinácia celoslovenských aktivít doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Slovenska s dopytom zo zahraničia, účasť Slovenskej republiky na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu a vytváranie informačného systému cestovného ruchu a databázy domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu.

Sídlo agentúry je  v Banskej Bystrici, v Bratislave a Prešove sa nachádzajú jej regionálne pracoviská.

 

Stránka SACR

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies