Abecedný filter

Šefčovič, Maroš

Podpredseda Európskej komisie pre medzi-inštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti

Maroš Šefčovič Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, 1. októbra 2009 nahradil Jána Figeľa.sa narodil 26. júla 1966. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov. V roku 1994 mu bol na Právnickej fakulte UK v Bratislave uznaný diplom, kde získal titul doktor práv. Na tejto fakulte do roku 2000 absolvoval postgraduálne štúdium medzinárodného a európskeho práva. Aktívne hovorí anglickým, francúzskym a ruským jazykom.

Jeho profesijná kariéra začala v roku 1990 na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR v Prahe, kde sa stal poradcom prvého námestníka ministra. Ďalej bol Maroš Šefčovič na poste tretieho tajomníka a konzula na československom veľvyslanectve v Zimbabwe, neskôr pôsobil ako zástupca veľvyslanca a druhý tajomník na veľvyslanectve v Kanade. Po vzniku Slovenskej republiky pracoval na Ministerstve zahraničných vecí SR na Odbore krajín EÚ a NATO a v Kancelárii ministra. Ako zástupca veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli pôsobil v roku 1998, v roku 1999 ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Izraeli. Od roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom sekcie bilaterálnej spolupráce na Ministerstve zahraničných vecí SR a bol generálnym riaditeľom sekcie pre európske záležitosti. V roku 2004 sa stal stálym zástupcom Slovenskej republiky pri európskej únii v Bruseli a 1. októbra vystriedal Jána Figeľa na poste komisára do konca funkčného obdobia súčasnej Komisie.

V predošlom zložení Európskej komisie (2004-2009) zastával funkciu:

  • Bol zodpovedný za portfólio „vzdelávanie, odborná príprava, kultúra a mládež.Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. “ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre vzdelávanie a kultúru.

Generálne riaditeľstvo má tri hlavné ciele: budovanie Európy vedomostí, rozvíjanie európskeho kultúrneho priestoru a zapojenie občanov do európskej integrácie (zvlášť mladých ľudí). Ciele sú napĺňané prostredníctvom šiestich politík: vzdelávanie a kultúra, mládež, kultúra, občianska spoločnosť, viacjazyčnosť a šport. V praxi sú  spomenuté politiky implementované prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania obsahujúceho štyri zložky: Comenius,Comenius je súčasťou vzdelávacieho a mobilitného programu SOCRATES. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu na školách podporou medzinárodnej spolupráce škôl. Erasmus, Grundtvig GRUNDTVIG je názov Akcie 3 programu EÚ v oblasti vzdelávania - Socrates. Je podporným program EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých. a Leonardo da Vinci. Okrem programu celoživotného vzdelávania, ktoré je určené najmä študentom vysokých škôl a univerzít, poskytuje generálne riaditeľstvo programy pre ďalšie vzdelávanie, rozvoj a inovácie. Ide napríklad o programy Tempus, Erasmus Mundus alebo rôzne výmenné programy medzi EÚ, USA a Kanadou.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies