Abecedný filter
Príbuzné heslá

Smernica, Oznámenie, Memo

Európska únia používa na komunikáciu legislatívnych rozhodnutí a opatrení viacero právnych žánrov.

Najznámejšou z nich je smernica. Smernica alebo direktíva určuje členským štátom výsledok ku ktorému sa majú v danej oblasti prepracovať. V prípade legislatívy o ilegálnej imigrácii môže smernica napríklad žiadať znížit kvóty ilegálnych prisťahovalcov do členských krajín. Smernica však necháva pomerne veľký manévrovací priestor pre národné legislatívy vo forme a prostriedkoch zvolených na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Na rozdiel od smernice je najzáväznejšou formou Európskej legislatívy tzv. reglementácia. Reglementácia sa stáva povinnou pre všetky členské štáty a jej platnosť je okamžitá. Typickou reglementáciou je rozhodnutie EÚ o zavádzaní biometrických údajov do pasov, alebo opatrenia v boji proti vtáčej chrípke.

Okrem smernice a reglementácie používajú európske inšitúcie ďaľšie spôsoby komuníkácie. Niektoré z nich-Biela kniha, Zelená kniha Zelené knihy ako dokumenty vydáva Európska komisia s cieľom stimulovať diskusiu v EÚ na zvolené témy. Do dialógu Komisia prizýva relevantných partnerov. majú iba inšpiratívny charakter ktorého cieľom je vyvolať verejnú diskusiu a stanoviť tendenciu v danej oblasti na nasledujúce roky. Dobrým príkladom sú knihy o spoločnej energetickej politike ktoré majú viesť do roku 2020 k jej skutočnému vytvoreniu.

Okrem týchto spôsobov môže EK pristúpiť k rozhodnutiu, ktoré sa na rozdiel od reglementácie netýka všetkých členských štátov ale iba niektorých. Rozhodnutie je silným nástrojom na „trestanie“ krajín ktoré nespĺňajú Maastrichtské kritéria.

Najnižšie postaveným právnym aktom je odporučenie, ktoré môže EÚ použiť v prípade prechodných politických alebo ekonomických problémov niektorej z členských krajín. 

Z menších, právne nezáväzných žánrov používajú inštitúcie méma- ktoré hutným spôsobom opisujú podstatu danej problematiky a syntetizujú možné návrhy. 

 

Príklad mema na europa.eu

Príklad direktívy na stránke Eurlex

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies