Abecedný filter
Príbuzné heslá

Sociálni partneri

Podobne ako vláda v  národných tripartitách je Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. povinná konzultovať svoje ekonomicko-sociálne návrhy so sociálnymi partnermi.

Na európskej úrovni existujú tri interprofesionálne organizácie, ktoré spolu s EK vytvárajú sociálny dialóg.Sociálny dialóg v Európskej únii je výsledkom konzultácie sociálnych partnerov. Dialóg navrhla Európska komisia v 1985, podpisom Jednotného Aktu sa stal pre EK povinným. Európska odborová konfederácia( CES) Európska únia konfederácii priemyslu a zamestnávateľov (UNICE) a Európske centrum verejných spoločností(CEEP). Podnety na na sociálny dialóg však môžu prinášať aj menšie záujmové alebo socio-profesijné organizácie, ktoré predstavujú špecifické záujmy vybraných oblastí. Komisia je povinná konzultovať sociálnych partnerov pred každým návrhom ktorý zásadným spôsobom ovplvyňuje alebo mení sociálnú kohéziu v Európskej únii.

Najvýraznejším permanentným fórom sociálnych parnrov je sociálny a ekonomický európsky výbor so sídlom v Bruseli kde sú okrem profesijných organizácii zastúpené aj mimovládne organizácie.

Typickým príkladom zlyhania komunikácie medzi Európskou komisiou a sociálnymi partnermi je hnutie odborov prístavných robotníkov ktorí v 2005 násilne demonštrovali pre budovou Európskeho parlamentu v Štrasburgu proti návrhu smernice, ktorá upravovala spôsob najímania prístavných robotníkov na vykladanie nákladných lodí v európskych prístavoch. Výsledkom je stiahnutie návrhu zo stola.

Podobné zlyhania zaznamenala Európska komisia aj v 2004 roku, keď sa v predovšetkým v krajinách západnej Európy objavilo široké hnutie proti tzv. Bolkesteinovej direktíve o liberalizácii služieb. Výsledkom je nový text, ktorý výrazným spôsobom znížil mieru liberalizácie trhu služieb medzi staršími a novšími členskými štátmi.

V snahe o lepšie pochopenie sociálno-ekonomického prostredia Európska komisia rozhodla o organizovaní stáži pre úradníkov v oblastiach ktoré sú  v ich kompetenciach. Viac ako 250 euroúradníkov prejde stážami v priemysle a službách v sektoroch o ktorých pripravujú nariadenia.

 

 

Viac:

 

http://eesc.europa.eu/index_en.asp

 

http://www.etuc.org/fr/

 

www.unice.org/Content/Default.asp

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies