Abecedný filter

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond je jedným z štyroch štrukturálnych fondov EÚ. Bol založený zmluvou o EHS v rámci Rímskych zmlúv 1957.

Je hlavným nástrojom sociálnej politiky EÚ, pomocou ktorého Únia premieňa svoje ciele v oblasti politiky zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, na systémy vzdelávania, na integrácie ľudí žijúcich na okraji spoločenstva a následný rast pracovného potenciálu občanov EÚ.

Cieľmi ESF sú vysoká úroveň zamestnanosti, na ktorej sa podieľajú všetky skupiny spoločnosti, zrovnoprávenie mužov a žien na trhu práce a hospodárska a sociálna súdržnosť.

Finančná podpora pre opatrenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov ESF, je nasmerovaná do piatich kľúčových oblasti:

Boj proti a vyhnutie sa dlhodobej nezamestnanosti mužov a žien, uľahčenie integrácie dlhodobo nezamestnaných do pracovného trhu, podpora integrácie mladých ľudí a ľudí vracajúcich sa na trh práce do pracovného procesu vývojom aktívnej politiky pracovného trhu.

Podpora vyrovnania príležitostí pri prístupe na pracovný trh najmä ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.

Podpora a zlepšovanie pracovného vzdelávania, všeobecného vzdelávania a poradenia v rámci politiky celoživotného vzdelávania.

Podpora kvalifikovaných, dobre vzdelávaných a flexibilných pracovných síl, podpora inovácie a flexibility  v organizovaní práce a podpora vývoja podnikateľského ducha.

opatrenia na zlepšovanie prístupu a účasti žien na trhu práce (pracovná kariéra, prístup k novým možnostiam zamestnania a k podnikaniu).

ESF zohráva v súčasnosti veľmi dôležitú úlohu. V dobe boja proti kríze a vyrovnávania sa s následkami krízy je ESF dôležitým nástrojom EÚ. EÚ sa v stratégii Európa 2020 zaviazala k vytvoreniu väčšieho množstva pracovných miest a pracovných príležitostí, čo chce dosiahnuť aj pomocou ESF.

Rozpočet ESF predstavuje 10 miliárd eur.

 

EK: Európsky sociálny fond

 

 

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies