Abecedný filter
Príbuzné heslá

SOCRATES

Socrates Socrates je európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. BOL európsky akčný program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania.

V roku 2007 bol nahradený Programom celoživotného vzdelávania.

Podporoval aktivity v rámci ôsmich oblastí, ktoré boli zamerané na špecifické cieľové skupiny:

  • Erazmus Erazmus je časťou vzdelávacého programu Socrates. Program existuje od roku 1987 s cieľom zlepšovania kvality vzdelavania na európských výsokých školách:– vysokoškolské vzdelávanie
  • Comenius Comenius je súčasťou vzdelávacieho a mobilitného programu SOCRATES. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu na školách podporou medzinárodnej spolupráce škôl.– školské vzdelávanie
  • Lingua – jazykové vzdelávanie
  • Minerva Minerva je skratkou „Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít“. Program Minerva iniciovalo Ministerstvo financií SR.– otvorené a dištančné vzdelávanie; informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
  • Grundtvig GRUNDTVIG je názov Akcie 3 programu EÚ v oblasti vzdelávania - Socrates. Je podporným program EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých. – vzdelávanie dospelých a celoživotné vzdelávanie
  • Prieskum a inovácie vo vzdelávacích systémoch
  • Spoločné aktivity s ostatnými programami Spoločenstva
  • Doplnkové aktivity (pozdvihnutie sebavedomia, podpora rovnosti, ...)

Jedným z hlavných cieľov programu Socrates bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi účastníckymi krajinami prostredníctvom prijektovej spolupráce a individuálnych mobilít. Projektová spolupráca je založená na multilaterálnej spolupráci minimálne troch krajín. Individuálne mobility zahŕňajú stáže, študijné pobyty a bilaterálne výmeny medzi účastníckymi krajinami.  

Okrem spomenutých aktivít kládol Socrates dôraz aj na podporu európskej dimenzie vzdelávania a jej kvalitatívne a kvantitatívne stránky.  

Slovensko sa stalo oficiálnym účastníkom programu už v roku 1998.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies