Abecedný filter

Štátna pomoc

Štátna pomoc znamená pôsobenie verejnej inštitúcie (národnej, regionálnej alebo miestnej), s použitím verejných zdrojov s cieľom podporovať určitý druh podnikania alebo výrobu určitého tovaru. Odvetvie, ktorému sa dostáva takáto pomoc, tak získava konkurenčnú výhodu.

Systém štátnej pomoci EÚ má za cieľ zabrániť členským štátom, aby chránili alebo podporovali spoločnosti na úkor ich konkurentov v rámci EÚ. Základným cieľom je zaručiť transparentné fungovanie jednotného trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť.

Pomoc, ktorú udeľujú jednotlivé členské štáty, alebo pochádzajúca zo štátnych zdrojov, a ktorá môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi alebo narušiť hospodársku súťaž, zakazuje článok 87 Zmluvy o ES.

Základné pravidlá poskytovania štátnej pomoci v EÚ definujú články 87-88 Zmluvy o ES, ktoré boli postupne dopĺňané sekundárnou legislatívou a rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora.

Kontrola štátnej pomoci odzrkadľuje potrebu udržať slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž v rámci Európskej únie. Systém EÚ na kontrolu štátnej pomoci je centrálnym pilierom „acquis“. Dopĺňa antitrustový systém kontroly a systém kontroly fúzií podnikov únie.

Zmluva o Európskych spoločenstvách štátnu pomoc nedefinuje, a stanovuje, že štátna pomoc je nezlučiteľná s vnútorným trhom. Pomoc môže mať podobu štátnych grantov, úrokových úľav, daňových úľav, štátnych garancií či holdingov, ako aj poskytovanie tovarov a služieb štátom za zvýhodnených podmienok. Štátna pomoc Štátna pomoc znamená pôsobenie verejnej inštitúcie (národnej, regionálnej alebo miestnej), s použitím verejných zdrojov s cieľom podporovať určitý druh podnikania alebo výrobu určitého tovaru. je zakázaná, ak ovplyvňuje obchod a tým deformuje hospodársku súťaž. Prostredníctvom prísneho systému ex ante kontroly musí Komisia odstrániť všetky formy štátnej pomoci.

Štátnu pomoc je však možné povoliť v prípadoch, keď ide o napĺňanie cieľov spoločného záujmu:

  • pomoc na podporu rozvoja znevýhodnených oblastí alebo služieb všeobecného hospodárskeho záujmu,
  • malé a stredné podniky,
  • výskum a rozvoj,
  • ochrana životného prostredia,
  • odborná príprava,
  • zamestnanosť,
  • kultúra

Úlohou Európskej komisie je dohliadať a hodnotiť štátnu pomoc (či plánovanú alebo už udelenú) v jednotlivých členských štátoch  s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

Výklad konceptu „pomoci“ z dielne Komisie a Európskeho súdneho dvora (ESD) je pomerne voľný, čo sa týka inštitúcie, ktorá ju udeľuje (samotný štát, regionálny alebo miestny orgán, orgán pod dominantným priamym či nepriamym vplyvom štátu, súkromná spoločnosť alebo spoločnosť vo vlastníctve štátu, riadiaca sa súkromným právom atď.), formy pomoci (priama alebo nepriama, ako napr. odpustenie finančných záväzkov firmy) a účelu pomoci.

Prebieha reforma pravidiel a procedúr, týkajúcich sa štátnej pomoci. Podľa návrhu reformy by štátna pomoc mala byť udeľovaná v menšom rozsahu a menej často, a mala by byť cielená, aby prispela k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a vytváraniu udržateľných pracovných miest. 

Komisia dvakrát ročne vydáva Mierku štátnej pomoci, ktorá ponúka stručný prehľad stavu poskytovania štátnej pomoci v členských štátoch EÚ,  pristupujúcich krajinách (Bulharsko, Rumunsko) a kandidátskych krajinách (Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko) a v potenciálnych kandidátskych krajinách (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora a Kosovo).

Mierka štátnej pomoci bola po prvý krát vydaná v lete 2001. Je to nástroj komparatívnej analýzy stavu štátnej pomoci v členských štátoch EÚ.

Nasledujúca tabuľka ukazuje štátnu pomoc v nových členských krajinách v rokoch 2000-2003 v porovnaní s priemerom v štátoch EÚ – 15:

 

*štát

ročný priemer v mil.Eur

% podielu na HDP

Malta

159

3,86

Cyprus

285

2,85

Česká republika

1 980

2,8

Poľsko

2 140

1,29

Maďarsko

571

1,04

Slovinsko

139

0,69

Slovensko

118

0,51

Litva

23

0,26

Lotyšsko

34

0,24

Estónsko

7

0,11

priemer EU - 10

5650

1,24

priemer EU - 15

3400

0,04

 

* bez poľnohospodárstva a dopravy

Zdroj: Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie.

 

 

 

Komisia: Štátna pomoc: Fórum členských štátov

Komisia: Vademecum komunitárnych pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci

Komisia: Štátna pomoc:Kľúčové indikátory

Komisia: Mierka štátnej pomoci

Komisia: Akčný plán štátnej pomoci – často kladené otázky

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies