Abecedný filter

Stratégia Európa 2020

 

Stratégia Európa 2020 Viacročný hospodársky plán pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.je viacročný hospodársky plán pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. V roku 2010 nahradila Lisabonskú stratégiu.

Stanovuje päť základných cieľov:

  • Miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 – 64 rokov by mala do roku 2020 dosiahnuť 75 %, Úroveň investícií do výskumu a vývoja 3 % HDP EÚ.

  • V oblasti klímy/energie obmedzenie emisií CO2 o 20 %, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zároveň zníženie spotreby energie o 20 %.

  • Podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku by sa mal znížiť pod 10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie.

  • Z hrozby chudoby sa malo vymaniť 20 miliónov obyvateľov EÚ.

Stratégia sa viaže na tzv. európsky semester.cyklus koordinácie hospodárskej politiky bloku v prvej polovici roka, pred tým, ako národné parlamenty navrhnú rozpočty na nasledujúci rok.

Slovensko svoje národné ciele stanovilo v Národnom programe reforiem 2010, ktorý zverejnili v novembri 2010:

  1. miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 %, národný cieľ Slovenska 71 – 73 %.

  2. úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ, národný cieľ Slovenska 0,9 – 1,1 %.

  3. v oblasti klímy/energie by sa mali dosiahnuť obmedzenie emisií CO2 o 20 % a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zároveň zníženie spotreby energie o 20 %, národný cieľ Slovenska znížiť nárast emisií mimo schémy obchodovania s emisiami tak, aby nepresiahol úroveň z roku 2005 o viac ako 13 %, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 14 %, zvýšenie energetickej efektívnosti úsporou 11 % konečnej spotreby v porovnaní s priemerom v rokoch 2001 – 2005.

  4. podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie, národný cieľ Slovenska 30 %.

  5. o 20 miliónov ľudí menej by malo byť ohrozených chudobou, národný cieľ Slovenska vymaniť z rizika chudoby 170 tisíc ľudí.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies