Abecedný filter

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie je súdnym orgánom spoločenstva, tvorený 28 sudcami a 8 generálnymi advokátmi, ktorí sú na 6-ročné volebné obdobie menovaní po dohode vlád členských štátov. Pri vyberaní jednotlivých členov súdneho dvora zohráva hlavnú úlohu nezávislosť a možnosť zastávania najvyšších sudcovských funkcií vo svojich krajinách.

Spôsoby zasadania súdneho dvora

 • Plénum – zasadá v osobitých prípadoch, ktoré sú stanovené v Štatúte Súdneho dvora, alebo v mimoriadne dôležitých prípadoch
 • Veľká komora – zasadá na požiadanie členského štátu alebo orgánu Spoločenstva, a to i v prípade, že ide o mimoriadne dôležitý prípad
 • Malé komory – zasadajú v ostatných prípadoch, členovia päťčlenných komôr sú volení na 3 roky a členovia v trojčlenných komorách sú volení na 1 rok

Štruktúra

 • Súdny dvor
 • Všeobecný súd
 • Súd pre verejnú službu

Viac na oficiálnej stránke Súdneho dvora Európskej únie

Organizačná štruktúra

 • Predseda súdneho dvora – je volený na trojročné obdobie s možnosťou znovuzvolenia z radov sudcov, riadi činnosť a oddelenia Súdneho dvora, vedie pojednávania a porady najväčších rozhodovacích zložení
 • Generálni advokáti – plnia funkciu nestranných predkladateľov právnych stanovísk v určených prípadoch
 • Tajomník – generálny sekretár inštitúcie, zodpovedá sa predsedovi Súdneho dvora

Súdny dvor Európskych spoločenstiev Súdny dvor Európskych spoločenstiev je súdnym orgánom spoločenstva, tvorený 27 sudcami a 8 generálnymi advokátmi, ktorí sú na 6-ročné volebné obdobie menovaní po dohode vlád členských štátov.má právomoc vedenia nasledovných druhov konaní:

 • Návrh na začatie prejudiciálneho konania
 • Žaloba o nesplnenie povinnosti
 • Žaloba o neplatnosť
 • Žaloba na povinnosť
 • Odvolanie
 • Dovolanie

Oficiálna stránka Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies