Abecedný filter
Príbuzné heslá

Supranacionalita

Supranacionalita Vo všeobecnosti to znamená presunutie rozhodovacích právomoci od národnej úrovne na vyššiu úroveň rozhodovania, teda na nadnárodnú úroveň. Prijaté rozhodnutia na supranacionálnej úrovni sú povinné pre národnú úroveň.(lat. supra = nad, po; natio = národ, štat) je pojem pochádzajúci z teórie medzinárodného práva. Vo všobecnosti znamená presunutie rozhodovacích právomoci z národnej úrovne na vyššiu úroveň, teda na nad-národnú úroveň. Prijaté rozhodnutia na supranacionalnej úrovni sú potom pre národnú úroveň záväzné. V supranacionálnom systéme môže nadnárodná úroveň prijať rozhodnutia proti vôli jedotlivých nižších úrovní. Na rozdiel od toho medzivládny princíp nezahŕňa takéto presunutie právomoci na vyššiu úroveň.

Na rozdiel od štátov, nie je zvrchovaná moc (suverenita) supranacionálych organizácií pôvodná, ale je odvodená od suverenity členských krajín (derivatívna zvrchovaná moc).

Pojem supranacionality je typický pre opísanie fungovania EÚ. Európska únia je čiastočne supranacionálna. Jej členovia založili samosprávny právny poriadok s inštitúciami, na ktoré presunuli rozhodovacie právomoci: Komisiou, Európskym parlamentom a Európskym súdnym dvorom. Ich spoločné európske rozhodnutia sú pre členov záväzné.

Napriek tomu si ale Európska únia zachovala prvky medzivládnej spolupráce, teda oblasti, v ktorých síce môže prebiehať spolupráca členských krajín, ale plná rozhodovacia zvrchovaná moc ostáva na národnej úrovni: Európska rada je typická medzivládna inštitúcia, v oblasti politík sa týmto princípom riadi hlavne zahraničná, bezpečnostná a daňová politika.

Princíp supranacionality odlišuje Európsku úniu od medzinárodných organizácii ako OSN alebo OBSE, ktroré stoja úplne na medzivládnej spolupráci.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies