Abecedný filter

Televízia bez hraníc

Televízia bez hraníc je smernicou na reguláciu a koordináciu audiovizuálnych programov. V politike EÚ v audiovizuálnej oblasti je zakotvená ako smernica 89/552/EHS.

Smernica ma tri ciele:

  • Voľné rozširovanie televíznych programov vo vnútornom trhu.
  • Podpora a rozširovanie európskych audiovizuálnych výrobcov.
  • Ochrana záležitostí verejného záujmu

Na dosiahnutie prvého cieľa platí zásada, že členské krajiny musia zabezpečiť príjem audiovizuálnych diel z ostatných členských krajín a nesmú obmedziť ich rozšírenie.

Na dosiahnutie druhého cieľa sa zaviedla kvóta. 

Členské krajiny zabezpečia, že vysielanie európskych diel tvorí hlavnú časť toho vysielacieho času, ktorý sa neskladá zo správ, športových správ, reklám, služby televízneho textu a teleshoppingu. 10% vysielacieho času, respektíve 10% rozpočtu pre tvorenie programu musia vyhradiť európskym dielam.

K tretému cieľu patria kultúrna rozmanitosť, ochrana neplnoletých a právo na vyjadrenie druhej strany. Nariadenie o ochrane neplnoletých obsahuje zákaz pornografie a extrémnej násilie. Vysielanie iných programov, ktoré tiež škodia neplnoletým, podliehajú smerniciam, ktoré určia vysielací čas alebo iné technické opatrenia. Právo na vyjadrenie druhej strany obsahuje právo na nápravu nesprávnych tvrdení, ktoré škodia osobám, ktorých sa to týka, v televíznych programoch.

Smernica Televízia bez hraníc Televízia bez hraníc je smernicou na reguláciu a koordináciu audiovizuálnych programov. V politike EÚ v audiovizuálnej oblasti je zakotvená ako smernica 89/552/EHS.ešte obsahuje iné nariadenia, ktoré súvisia s hore pomenovanými cieľmi, ako napríklad zákaz reklamy na alkohol alebo lieky na recept. V r. 1997 bola smernica opravená a 2005 podala komisia nový návrh na zmenu smernice.

 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24101.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies