Abecedný filter

Trvalo udržateľný rozvoj

Koncept trvalo udržateľného rozvoja hovorí o spôsobe ekonomického rastu, ktorý pokrýva potreby spoločnosti vytváraním podmienok blahobytu v krátkodobom, strednodobom, no najmä dlhodobom horizonte.

Koncept stojí na predpoklade, že rozvoj musí napĺňať dnešné potreby bez toho, aby boli ohrozené možnosti pokračujúceho rastu pre ďalšie generácie (napríklad vyčerpaním neobnoviteľných zdrojov bez nájdenia alternatív, zničením ekosystémov nutných pre život, spustením zmien prírodných podmienok, ktoré výrazne skomplikujú možnosti prežitia človeka ako biologického druhu a pod.).

Legislatívne ukotvenie

V roku 1983 vytvorila OSN Svetovú komisiu pre životné prostredie a rozvoj s cieľom „zlepšiť blahobyt v krátkodobom horizonte bez ohrozenia miestneho a globálneho životného prostredia v dlhodobom horizonte“. Komisii predsedal nórsky premiér Gro Harlem Brundtland. V roku 1987 uverejnila „Bruntladovu správu“, na základe jej záverov sa rozbehli ďalšie aktivity na úrovni OSN.

Princíp integrácie environmentálneho aspektu do tvorby a realizácie politík, čo je nevyhnutná podmienka dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, bol potvrdený v Maastrichtskej zmluve.

Základy pre vytvorenie plánu EÚ na túto integráciu položil summit Označenie „summit“ sa vzťahuje na zasadania Európskej rady, ktoré sa konajú minimálne raz za pol roka, spravidla však štyrikrát ročne.EÚ v Cardiffe (1998). Na základe jeho záverov predložila Komisia sériu oznámení o integrácii prvku ochrany životného prostredia do oblasti dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, vnútorného trhu, rozvoja, priemyslu, rybárstva, ako aj hospodárskej politiky. Stratégie integrácie environmentálneho hľadiska do jednotlivých oblastí predložili aj niektoré konfigurácie Rady.

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja

máji 2001 bola prijatá Stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj. Externú dimenziu získala v 2002, keď Komisia prijala globálne partnerstvo pre udržateľný rozvoj.

Cieľom Stratégie je zabezpečiť vysokú úroveň environmentálnej ochrany, sociálnej spravodlivosti a kohézie, ekonomickej prosperity a aktívna celosvetové podpora trvalo udržateľného rozvoja. Medzi týmito kľúčovými väzbami existujú mnohé prepojenia – využívanie obnoviteľných zdrojov energie a klimatické zmeny, klimatické zmeny a chudoba, chudoba a používanie environmentálne citlivých technológií a postupov...

V auguste až septembri 2002 sa v Johannesburgu konal Svetový summit trvalo udržateľného rozvoja, na ktorom boli prijaté záväzky, pracovné programy a časové plány vo viacerých oblastiach ochrany životného prostredia. EÚ sa zaviazala k splneniu ešte ambicióznejších cieľov, než ostatní účastníci.

Komisia, ktorá nastúpila pod vedením J. M. Barrosa v novembri 2004 sa rozhodla revidovať Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja aby reflektovala zmeny, ktoré nastali po roku 2001.

Meranie trvalo udržateľného rozvoja

Pre meranie pokroku pri napĺňaní stratégie boli stanovené Indikátory trvalo udržateľného rozvoja. V zhode so zameraním stratégie a šírkou pojmu „trvalo udržateľný rozvoj“ nepokrývajú len otázky životného prostredia, ale aj udržateľnosti ekonomického rastu a sociálnej kohézie. Indikátory sú rozdelené do siedmych tematických okruhov, tie sa delia na témy a oblasti záujmu.

Úroveň indikátora

Hierarchický rámec

Cieľ

Cieľová skupina

Úroveň 1

Témy

Hlavné indikátory pre počiatočnú analýzu politiky, monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľov.

Vysoko postavení rozhodovatelia, široká verejnosť.

Úroveň 2

Podtémy

Hodnotenie kľúčových oblastí politiky a detailnejší monitoring pokroku pri dosahovaní hlavných cieľov.

Rozhodovatelia a široká verejnosť.

Úroveň 3

Oblasti záujmu (špeciálne otázky s témami a opatreniami implementujúcimi hlavné ciele)

Ďalšia analýza politík a lepšie porozumenie trendov a komplexnosti otázok spojených s témami, či vzájomné prepojenie medzi témami v rámci.

Určené pre expertnejšiu komunitu, napríklad akademikov.


Indikátory:

Téma

Úroveň 1

Podtémy do ktorých sú zaradené indikátory v úroveni 2 a 3

Ekonomický rozvoj

Rast HDP na hlavu

Investície

Konkurencieschopnosť

Zamestnanosť

Chudoba a sociálna exklúzia

Miera ohrozenosti chudobou po sociálnych transferoch

Monetárna chudoba

Prístup k trhu práce

Iné aspekty sociálnej vylúčenosti

Starnutie obyvateľstva

Súčasná a projektovaná miera závislosti v staršom veku

Adekvátnosť penzií

Demografické zmeny

Stabilita verejných financií

Verejné zdravie

Pravdepodobné dožitie pri narodení

Ochrana ľudského zdravia a životný štýl

Bezpečnosť a kvalita potravín

Manažment chemikálií

Zdravotné riziká spôsobená environmentálnymi podmienkami

Klimatické zmeny a energia

Celkové emisie skleníkových plynov

Celková domáca spotreba energie podľa zdrojov

Klimatické zmeny

Energia

Vzory výroby a spotreby

Domáca spotreba surovín

Ekologická efektivita

Vzory spotreby

Poľnohospodárstvo

Sociálna zodpovednosť

Riadenie prírodných zdrojov

Populačné trendy chovaných vtákov

Výlov rýb mimo bezpečný biologický limit

Biodiverzita (žiadne indikátory zatiaľ nie sú k dispozícii)

Morské ekosystémy

Zdroje sladkej vody

Využitie pôdy

Doprava

Celková spotreba energie dopravou

Rast dopravy

Cena dopravy (žiadne indikátory zatiaľ nie sú k dispozícii)

Sociálne a environmentálne dopady dopravy

Dobré vládnutie

Miera dôvery občanov voči inštitúciám EÚ

Koherentnosť politiky

Verejná účasť

Globálne partnerstvo

Oficiálna rozvojová pomoc

Globalizácia obchodu

Financovanie trvalo udržateľného rozvoja

Manažment zdrojov

 

http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm

http://ec.europa.eu/sustainable/sds2005/index_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies