Abecedný filter

Úrad vlády

Európske záležitosti má na Úrade vlády SR na starosti Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti. Tá bezprostredne podlieha podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kotrého predsedom je Miroslav Lajčák.

Ďalej sa delí na odbory: 

 • Odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti
 • Odbor európskych záležitostí

 

Odbor európskych záležitostí
Odbor zabezpečuje mechanizmus spolupráce medzi Národnou radou SR a vládou SR, predstavuje koordináciu a nadrezortný dohľad.
Úlohy odboru:

 • monitoruje činnosť ústredných orgánov štátnej správy v oblasti európskych záležitostí
 • monitoruje plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy v oblasti implementácie práva Európskej únie
 • zabezpečuje činnosť Ministerskej rady vlády SR pre záležitosti EÚ, plní úlohu sekretariátu tohto poradného orgánu
 • zabezpečuje činnosť sekretariátu Rezortnej koordinačnej skupiny úradu vlády pre záležitosti Európskej únie
 • spracováva národné dokumenty požadované inštitúciami Európskej únie
 • vypracúva správy o záväzkoch vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii
 • monitoruje a vyhodnocuje plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy vyplývajúcich z Plánu práce vlády, uznesení vlády a iných strategických materiálov v oblastiach, ktoré sa týkajú záležitostí členstva Slovenskej republiky v Európskej únii
 • zúčastňuje sa zasadnutí pracovných skupín a pracovných výborov Rady EÚ, Komisie pre záležitosti EÚ COREPER Výbor stálych zástupcov. Hlavnou úlohou je poskytovať asistenciu členským štátom pri príprave európskej legislatívy v rámci rokovaní Rady a pri udržiavaní kontaktov s ostatnými inštitúciami EÚ. I a COREPER II a Rezortných koordinačných skupín na ústredných orgánoch štátnej správy

V rámci tohto oddelenia pôsobí Euro-Info Centrum

 

Odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti

 • monitoruje a koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej samosprávy a sociálnych partnerov, hlavne v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, inovácií, zamestnanosti, budovania informačnej spoločnosti, dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry životného prostredia, zvyšovania konkurencieschopnosti a regionálneho rozvoja
 • vykonáva koordinačnú činnosť a spolupracuje na vypracovávaní stratégií a koncepcií týkajúcich sa priorít vedomostnej spoločnosti a trvalo udržateľného rozvoja
 • iniciuje predkladanie zásadných materiálov do komisie pre vedomostnú spoločnosť a Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a to v sppolupráci s inými orgánmi
 • organizačne zabezpečuje činnosť Komisie pre vedomostnú spoločnosť a Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj
 • plní funkciu sekretariátov týchto poradných orgánov vlády
 • spolupracuje pri vykonávaní koordinácie vo vzťahu k informačnej spoločnosti
 • podieľa sa na príprave koncepčných materiálov a monitoruje plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy v oblasti implementácie cieľov stratégie Európa 2020 a obnovenej stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj
 • riadi a organizačne zabezpečuje činnosť medzirezortnej pracovnej skupiny pre stratégiu Európa 2020 a pracovnej skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj a plní úlohy sekretariátov týchto pracovných skupín,
 • koordinuje implementáciu horizontálnych priorít vedomostná a informačná spoločnosť a trvalo udržateľný rozvoj v Národnom strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch
 • spolupracuje s Európskou komisiou a ostatnými inštitúciami Európskej únie a poskytuje im informácie

 

Viac v Organizačnom poriadku Úradu vlády SR

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies