Abecedný filter

Vlastné zdroje rozpočtu

má viaceré zdroje príjmov. Nie je úplne závislá na príspevkoch od členských štátov, keďže má aj vlastné zdroje, ako sú dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ a podiel na dani z pridanej hodnoty odvedenej v jednotlivých členských štátoch.

EÚ má rôzne zdroje príjmov, ktoré používa na financovanie svojich činností či výdavkov na správu a na to, aby mohla dosiahnuť stanovené ciele, ako sú zníženie ekonomických rozdielov medzi regiónmi a rozvoj vidieckych oblastí. Výber príjmov zabezpečujú v mene EÚ členské štáty.

Medzi tri hlavné zdroje príjmov patria:

  • 0,73 % hrubého národného dôchodku každého členského štátu, čo tvorí dve tretiny príjmov rozpočtu EÚ. Spôsob výpočtu príspevku každého členského štátu sa zakladá na zásade solidarity a schopnosti platiť. Vykonávajú sa však aj úpravy v prípade, že príspevok by pre určitý štát znamenal neúmernú záťaž.
  • Takzvané tradičné vlastné zdroje – hlavne dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ
  • Percentuálny podiel z harmonizovaných príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH) každého členského štátu

Medzi príjmy EÚ patria aj dane z príjmov zamestnancov EÚ, príspevky z krajín mimo EÚ na určité programy Únie a pokuty udelené subjektom, ktoré porušujú právne predpisy EÚ.

 

www.europa.eu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies