Abecedný filter

WTO

Svetová obchodná organizácia (z anglického World Trade Organization) je špecializovanou agentúrou OSN, ktorá stanovuje pravidlá obchodovania medzi štátmi na globálnej resp. takmer globálnej úrovni. Vznikla v roku 1995 a sídli v Ženeve. V súčasnosti má 151 členov, ktorých podiel na svetovom obchode predstavuje 97%.

Hlavným cieľom WTO je liberalizácia svetového obchodu - odstraňovanie prekážok a  zabezpečenie hladkého, voľného a predvídateľného prúdu obchodovania. Organizácia slúži ako fórum pre vlády členských štátov pre uzatváranie obchodných dohôd a riešenie obchodných sporov.  Zároveň stanovuje medzinárodné obchodné pravidlá, ktoré sú členské štáty povinné dodržiavať.

História

Svetová obchodná organizácia bola založená 1 januára 1995 počas Urugvajského kola  rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).  Všeobecná  Dohoda o clách a obchode bola podpísaná v roku 1948 a upravuje obchodné pravidlá pre obchod s tovarom. WTO je jej nástupníckou organizáciou, ktorá určuje pravidlá aj pre obchod so službami a duševným vlastníctvom.

Hlavné orgány

  • Ministerská konferencia je najvyšším rozhodovacím orgánom WTO. Ministri sa stretávajú minimálne raz za dva roky
  • Všeobecná rada je zodpovedná za chod organizácie v čase medzi ministreskými konferenciami. Zasadá v zložení veľvyslancov členských štátov niekoľko krát počas roka. Zastrešuje prácu viacerých rád a výborov. Sídli v Ženeve.
  • Sekretariát nemá rozhodovaciu právomoc. Jeho úlohou je poskytovať technickú a profesionálnu pomoc jednotlivým výborom a radám WTO, technickú asistenciu rozvojovým krajinám, monitorovať vývoj svetového obchodu, poskytovať informácie verejnosti a organizovať ministerské konferencie. Na čele sekretariátu stojí generálny riaditeľ. Od októbra 2005 túto funkciu zastáva bývalý európsky komisár pre obchod Pascal Lamy.


www.wto.org

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies