Abecedný filter

Zazelenanie SPP (Greening)

Zazelenanie (greening) Spoločnej poľnohospodárskej politiky je súbor postupov, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a ochranu klímy. Spočíva najmä v striedaní plodín na ornej pôde, pričom stanovuje, že na danej výmere sa musia striedať minimálne tri plodiny.

Ozelenenie poľnohospodárstva zahŕňa aj opatrenia na podporu ekologického poľnohospodárstva. Je podmienkou pre udeľovanie 30 percent priamych platieb pre farmárov.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. navrhuje, aby sa 30 % priamych platieb podmienilo realizáciou aspoň jedného z troch „zelených“ opatrení:

 

  • Udržiavanie stálych pastvín.
  • Diverzifikácia – farmári budú musieť pestovať na svojej ornej pôde aspoň tri druhy plodín. Jedna plodina môže zaberať maximálne 70% z celkovej plochy a minimálne 5% z celkovej plochy.
  • Udržiavanie „ekologického rázu krajiny“. Minimálne 7 % plochy, okrem trvalých pastvín, musí byť použitých na medze oráčin, živé ploty, stromy, na úhor, na krajinné prvky, biotopy, ochranné pásma a zalesnené oblasti.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies